Kulturnät Sverige
Kulturnät Sverige - Kulturnät Sverige - Hur bra är de svenska kulturinstitutionernas webbplatser?

 

 

DIGITALISERINGSPROJEKT INOM ARKIV,
BIBLIOTEK OCH MUSEER / ABM-OMRÅDET
- HÖSTEN 1999

 

OBS - Kartläggningen av digitaliserat material vid Sveriges kulturinstitutioner,
sammanställdes av Kristina Berg på uppdrag av Kulturnät Sverige hösten 1999.

Rapporten var ett avgränsat och nu avslutat projekt. Flera av projekten som omnämns i rapporten kan vara avslutade och kanske upphört. De flesta har förmodligen övergått i permanent verksamhet hos projektägaren. Då hittar man dem i Kulturnät Sveriges länkkatalog. Till Kultunät Sverige >

Den enda uppdatering som Kulturnät Sverige har resurser att göra i rapporten är att ta bort felaktiga länkar och byta till nya, om sådana finns. Vi är tacksamma för att den som hittar felaktiga länkar i materialet hör av sig till redaktionen så att vi kan rätta till felen.
Kontakta redaktionen >

 

Arkiv, bibliotek och museer är de institutioner som tillsammans samlar, vårdar och visar minnen av vår historia och vår samtid. Samlingarna är grunden för verksamheten. Med arkivmaterial, böcker, fotografier, föremål och kartor täcks samhällets alla delar in från forntid till nutid. Kulturnät Sverige vill med denna kartläggning visa hur Internet gör samlingarna mer tillgängliga. När samlingarna digitaliseras kan forskare, skolelever och den intresserade allmänheten bättre ta del av och arbeta med våra gemensamma minnen.

Digitalisering av samlingarna är kartläggningens ämne och därför har inte andra Internetprojekt som länkkataloger och virtuella utställningar tagits med. Vi har i första hand valt projekt där det insamlade materialet, samlingarna i sig, digitaliseras. Digitaliseringar av sökregister till arkivmaterial och litteraturreferenser är med, men bara i undantagsfall digitaliserade beståndsförteckningar och kataloger.

Projekten återfinns under de sju huvudrubrikerna:
ARKIV
BILDER
BÖCKER OCH ANNAT TRYCK
FÖREMÅL
KARTOR, KULTURMILJÖER OCH BYGGNADER
LJUD OCH RÖRLIGA BILDER
ÖVRIGA PROJEKT

 

Samlingarnas karaktär har fått strukturera dispositionen. ARKIV har fått underrubrikerna Arkivregister och arkivförteckningar och Arkivmaterial och BÖCKER OCH ANDRA TRYCK har fått underrubrikerna Bibliografiska databaser och Fulltextprojekt. Under varje rubrik följer sedan projekten i bokstavsordning: först de projekt som drivs av institutioner, därefter de projekt som drivs av föreningar, företag, kommuner eller privatpersoner. En del digitaliseringsprojekt rör flera typer av samlingar och ett projekt kan därför vara med under flera olika rubriker.

Internet är mångfasetterat och det är också ABM-området. Därför är det svårt att göra en kartläggning som den här fullständig. Men med er hjälp kan den bli bättre! Kontakta oss om det är något vi missuppfattat eller något projekt vi helt har missat. Det är vår förhoppning att kartläggningen ska kunna fungera både som vägledning till befintliga digitaliseringsprojekt och som inspiration till nya projekt.

Ansvarig för sammanställningen är Kristina Berg.

ARKIV

Arkiven började tidigt digitalisera sina beståndsregister. I dag finns de flesta av dessa beståndsregister i den nationella arkivdatabasen / NAD som presenteras här. Vi tar däremot inte upp enskilda institutioners digitaliserade beståndsregister. I stället har vi valt projekt där man arbetar fram och digitaliserar sökbara ingångsregister till arkivmaterialet eller digitaliserar arkivmaterialet i sig.

Nationell Arkiv Databas / NAD

Databasen innehåller i dag ett arkivregister med sökingångar till 165 000 arkiv och utöver det arkivförteckningar till ca 38 000 arkiv. Den innehåller dessutom SVAR-katalogen med register över mikrofilmade arkivalier, Administrationshistorisk databas, med information om statliga och kommunala myndigheters arkiv och Adressregister/Arkivguide med adresser till 700
arkivförvarande institutioner i Sverige.
Form: Cd-romskiva, med planer för Internet
Ansvarig: Riksarkivet
Ytterligare information: (http://www.svar.ra.se/svar/apl/sandslan/s_nad.htm)
Kontakt: Göran Kristiansson, Riksarkivet, tel 08-737 63 50 / 046-19 70 00

ARKIV: Arkivförteckningar och arkivregister / Institutioner

Antikvariskt topografiskt arkiv / ATA
Antikvariskt topografiskt arkiv har flera digitaliseringsprojekt för att öka sökbarheten i arkivmaterialet. Brevskrivarregistret, det topografiska registret och ritningsregistret är register som just nu digitaliseras. Brevskrivarregistret rör privata arkiv och vissa volymer i ämbetsarkivet 1786-1922. Nya brevskrivare läggs successivt till för nyförtecknade arkiv. Det topografiska registret till förtecknade privatarkiv innehåller uppgifter om fasta fornlämningar, kyrkor, kyrkliga inventarier och byggnadsminnen. Nya uppgifter läggs successivt till för nyförtecknade arkiv. Ritningsregistret över mikrofilmade ritningar innehåller mer än 75 000 ritningar.
Form: Lokalt nätverk
Ansvarig: Antikvariskt topografiskt arkiv / ATA vid Riksantikvarieämbetet / RAÄ
Ytterligare information: (http://www.raa.se/ATA/reg.htm)

Andréemuseets samlingar( http://andree.grm.se/saa/samlingar/)
Databas med delar av Andréemuseets arkiv, bild- och föremålssamlingar. Databasen innehåller för närvarande 15 000 poster och ger möjligheter att söka på sak, plats, person eller att göra en fritextsökning.
Form: Internet
Ansvarig: Andréemuseet, del av Gränna museer
Kontakt: Sven Lundström, Gränna museer, e-post: slu@grm.se eller Jacob Lundqvist, Andréemuseet, e-post: jaclu@grm.se

Arkivregister Stockholms län / ASL
Databas med arkivinformation, gemensam för arkiven i Stockholms län. Den innehåller basuppgifter om arkivbestånd i de centrala arkivinstitutionerna och i kommunarkiv, museer, organisationer med flera. För närvarande omfattar databasen cirka 45 000 arkiv.
Form: Cd-romskiva
Ansvariga: Stockholms stadsarkiv i samarbete med Riksarkivet, Landstingsarkivet, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholms Företagsminnen och Norrtälje stadsarkiv
Ytterligare information: (http://www.ssa.stockholm.se/texter/ASL.HTM)
Kontakt: Olle Månsson, Stockholm stadsarkiv, tel: 08-508 283 20, e-post: olle.mansson@ssa.stockholm.se

Bouppteckningsregister
Personnamns- och ortsregister till bouppteckningarna i tingslags- och rådhusarkiven har upprättats vid Sveriges Landsarkiv. Registren för tiden före 1900 har i princip digitaliserats.
Form: Lokala nätverk
Ansvariga: Riksarkivet och Landsarkiven
Kontakt: Respektive Landsarkiv (http://www.ra.se/la.html)

Bouppteckningsregister för Halland (http://www.halland.genealogi.se/bouinfo.htm)
Med utgångspunkt i arkivmaterialet vid Landsarkivet i Lund har registret tagits fram till bouppteckningarna i Halland och digitaliserats ideellt.
Form: Filer på Internet, cd-romskiva med allt material sökbart och planer på att lägga ut även detta material på Internet
Ansvarig: Hallands genealogiska förening i samarbete med Landsarkivet i Lund
Kontakt: Hallands genealogiska förening, e-post: hgf@halland.genealogi.se

Bouppteckningsregister för Kumla och Fellingsbro härader
(http://www.algonet.se/~jkling/ks/boup_db.htm) (http://www.orebro.se/stadsarkiv/filarkiv.htm). Projekt för att göra bouppteckningarna i Örebro län sökbara på nätet.
Form: Internet och nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Örebro stadsarkiv i samverkan med Kumla släktforskarförening
Ytterligare information: (http://www.orebro.se/stadsarkiv/regproj.htm)

Brevskrivarregister
Projekt för att skapa en databas med ett nationellt brevskrivarregister, där arkivverkets och de stora bibliotekens brevsamlingar ska ingå. Nu registreras brevsamlingarna från Riksarkivets enskilda byrå och Kungliga biblioteket.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Riksarkivet och dess avdelning SVAR i Sandslån
Ytterligare information: (http://www.svar.ra.se/svar/eu/brev/brevsreg.htm)
Kontakt: Magnus Johansson, SVAR i Sandslån, tel 0612-505 80, e-post: sandslan@svar.ra.se

Brevskrivarregister till Donners affärsarkiv
Projekt med syftet att upprätta ett digitalt register över brevböckerna i Donners affärsarkiv. Brevböckerna omfattar, med vissa luckor, perioden 1785-1844 och innehåller avskrifter av de affärsskrivelser som bröderna G. M. och J. N. Donner skickade.
Form: Under uppbyggnad, målet är att publicera registret på Internet
Ansvariga: Landsarkivet i Visby och Gotlands Genealogiska Förening
Kontakt: Anders Bergkvist, Landsarkivet i Visby, tel: 0498-21 05 14

Databaser vid Naturhistoriska Riksmuseet / NRM (http://www.nrm.se/databas.html.se)
Databaser över samlingarna hos de olika sektionerna vid Naturhistoriska riksmuseet. En mängd olika databaser finns inom det naturvetenskapliga området. Eftersom dessa databaser har stort internationellt intresse är flera av dem skrivna på engelska.
Form: Internet
Ansvarig: Naturhistoriska riksmuseet
Kontakt: Respektive sektion på Naturhistoriska riksmuseet.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lunds (DAL:s) register (http://www.dal.lu.se/cgi-bin/dal/srchdal.cgi)
Databas med arkivregister till DAL:s arkivmaterial kring ortnamn i Skåne och dialekter i Blekinge, Halland, Skåne och Småland.
Form: Internet
Ansvarig: Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, del av SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet)

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeås (DAUM:s) arkivdatabas (http://www.umu.se/daum/)
Databas med arkivregister till DAUM:s arkivmaterial kring ortnamn och dialekter i Norrbottens och Västerbottens län.
Form: Internet
Ansvarig: Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå, del av SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet)
Kontakt: Ola Wennstedt, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå, tel: 090-13 58 16, e-post: Ola.Wennstedt@daum.umu.se

Kammarens arkiv ca 1540-1630
Projekt för att inventera och registrera räkenskaperna från fogdarnas verksamhet, de s.k. landskapshandlingarna. Registreringen ska göra det möjligt att söka på t.ex. år, geografiskt område och ärende.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Riksarkivet
Ytterligare information: (http://www.ra.se/nad/1996_2.htm)
Kontaktperson: Jan Brunius, Riksarkivet, tel: 08-727 63 50

Kommunala arkivförteckningar 1863-1952 / AFR (http://www.ra.se/arkion/Slhd_hal.txt) + (http://www.ra.se/arkion/Slhd_vb.txt) + (http://www.ra.se/arkion/afrgod.txt)
Digitalisering av upphörda kommuners arkivförteckningar i första hand för perioden 1863-1952. Projektet är avslutat och avrapporterat till NAD. Form: Nedladdningsbara filer på Internet och NAD-skivan
Ansvarig: ARKION vid Riksarkivet
Ytterligare information: (http://www.ra.se/arkion/projekt/backgrnd.htm)
Kontakt: Bengt-Erik Näsholm, ARKION vid Riksarkivet, tel: 026-54 60 11

Kyrkboksregister vid Landsarkivet i Lund
Digitaliserade kyrkboksregister för Ekeby, Frillestad, det skånska Halmstad, Helsingborgs landsförsamling, Helsingborgs stadsförsamling, Hässlunda, Hög, Kävlinge, Sireköpinge, Stenestad och Västra Karup. Registren gäller ungefär perioden 1690-1894.
Form: Lokalt nätverk
Ansvarig: Landsarkivet i Lund
Ytterligare information: (http://www.ra.se/lla/Bouppt_d.html)

Länsräkenskaper 1630-1820
Specialregistrering av det regionala räkenskapsmaterialet med huvudböcker och verifikationer på Riksarkivet och vid Landsarkiven i Uppsala, Lund, Härnösand, Östersund och Visby.
Form: Lokala nätverk och NAD-skivan
Ansvariga: Riksarkivet och Landsarkiven
Ytterligare information: (http://www.ra.se/nad/1997_1.htm)
Kontakt: Peter Dahl, Riksarkivet tel: 08-737 63 50

Nationell Arkiv Databas / NAD
Databasen innehåller i dag ett arkivregister med sökingångar till 165 000 arkiv och utöver det arkivförteckningar till ca 38 000 arkiv. Den innehåller dessutom SVAR-katalogen med register över mikrofilmade arkivalier; Administrationshistorisk databas, med information om statliga och kommunala myndigheters arkiv och Adressregister/Arkivguide med adresser till 700 arkivförvarande institutioner i Sverige.
Form: Cd-romskiva med planer för Internet
Ansvarig: Riksarkivet
Ytterligare information: (http://www.svar.ra.se/svar/apl/sandslan/s_nad.htm)
Kontakt: Göran Kristiansson, Riksarkivet, tel 08-737 63 50 / 046-19 70 00

Nationell kart- och ritningsdatabas
Databas med material från kart- och ritningsbestånden i Riksarkivet, Landsarkiven, Lantmäteriverket och Arkitekturmuseet. Tanken är att databasen ska innehålla uppgifter om ca 500 000 objekt.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Riksarkivet / RA
Ytterligare information: (http://www.ra.se/nad/1997_1.htm)
Kontaktperson: Göran Kristiansson tel: 08-737 63 50 eller 046-19 70 00

Nödvändigt IndeX Omfattande Namn / NIXON
Projektets mål är att skapa ett övergripande personhistoriskt register vid Landsarkivet i Vadstena i form av en databas med uppgifter från olika arkiv och tryckta och otryckta register.
Form: Lokalt nätverk
Ansvarig: Landsarkivet i Vadstena

Register över Enskilda Arkiv / REA-projektet
Projektet började 1995 med digitaliseringen av Riksarkivets nationella register över enskilda arkiv.
I dag drivs projektet vidare med digitaliseringen av bibliotekarien Otto Waldes kortregister över enskilda arkiv.
Form: NAD-skivan
Ansvarig: Riksarkivet och dess avdelning SVAR i Sandslån
Ytterligare information: (http://www.svar.ra.se/svar/apl/sandslan/sandslan.htm)
Kontakt: Ann-Chatrin Häggström, SVAR i Sandslån, tel: 0612-505 80, e-post: annchatrin.haggstrom@svar.ra.se

Stockholms stadsarkivs kart- och ritningssamling
Stockholms stadsarkivs kart- och ritningssamlingar digitaliseras för att öka åtkomligheten. Redan nu finns i databasen register till alla byggnadslovsritningar under perioden 1713-1859 och stora delar av det äldsta kart- och ritningsmaterialet.
Form: Lokalt nätverk
Ansvarig: Stockholms stadsarkiv
Ytterligare information: (http://www.ssa.stockholm.se/kartorit/index.htm)
Kontakt: Lars Kihlström, Stockholms stadsarkiv, tel: 08-508 283 46, e-post: lars.kihlstrom@ssa.stockholm.se

ARKIV: Arkivförteckningar och arkivregister / Föreningar, företag, kommuner, privatpersoner

Bouppteckningsregister för Jämshögs församling 1725-1850 Projekt för att genom noggrann bearbetning av bouppteckningar och domböcker med ett register kompensera Jämshögs församlings inkompletta kyrkböcker.
Form: Internet
Ansvariga: Ingegerd och Rune Gunnarsson

Domboksregister för Boteå tingslag 1636-1702 (http://www.acc.umu.se/~petersj/gen/index.html)
Person- och ortnamnsregister till domböckerna för Boteå tingslag.
Form: Internet
Ansvarig: Peter Sjölund
Kontakt: Peter Sjölund, tel: 090-19 76 37, e-post: petersj@acc.umu.se

Domboksregister för Karlskoga härad 1629-1719 (http://www.orebro.se/stadsarkiv/filarkiv.htm)
Person- och ortnamnsregister till domböckerna för Karlskoga härad.
Form: Nedladdningsbara filer på Internet
Ansvarig: Göran Ekberg, Frogesta, Ekeby

Domboksregister till Ramsele och Resele tingslag 1629-1691 (http://www.genealogi.se/ramsdom2.htm) (http://www.genealogi.se/ramsdomb.htm)
Person- och ortnamnsregister till domböckerna i Ramsele och Resele tingslag i Ångermanland.
Form: Internet
Ansvarig: Håkan Skogsjö, Mariehamn, e-post: hskogsjo@aland.net

Födelseboksregister för Getterön 1700-1864 (http://www.halland.genealogi.se/getteron.htm)
Digitaliserat register till födelseböckerna i Getteröns kyrkböcker.
Form: Internet
Ansvariga: Ivan Hansson och Anders Svensson
Kontakt: Ivan Hansson, e-post: ivan.hansson@telia.com

Kyrkboksregister för Drängsereds socken 1694-1775 (http://www.halland.genealogi.se/drang/drangreg.htm)
Register till kyrkböckerna för Drängsereds församling med möjlighet att söka på person, familj och by.
Form: Internet
Ansvarig: Lars Larsson, Borlänge
Kontakt: Lars Larsson, tel: 0243-330 53

ARKIV: Arkivmaterial / Institutioner

Albert Liljas blekingska samling
Digitalisering av Albert Liljas samling av referenser till litteratur kring Blekinge, med sak- och personregister.
Form: Under uppbyggnad, med planer för Internet
Ansvarig: Blekinge museum
Ytterligare information: (http://blekingemuseum.k.se/)

Allmogens trohetsförsäkran för Båstad och Torekov 1677 (http://www.ra.se/lla/Trohet0.html)
Under snapphanetid efter slaget vid Lund 1676 och före freden i Lund 1679 försökte svenska staten vinna skåningarnas trohet i utbyte mot vissa amnestier. Uppgörelserna skulle undertecknas av kronans representanter och socknens alla husbönder. Dokumenten från Båstad och Torekov ger därför upplysningar om socknarnas husbönder och Torekovs båtar.
Form: Internet
Ansvarig: Landsarkivet i Lund

Anno 1890 / Folkräkningen 1890 på nätet (http://www.foark.umu.se/folk/) (http://www.ra.se/arkion/Folk_god.txt)
En historisk databas över Sveriges befolkning som den såg ut år 1890. Databasen innehåller uppgifter om personernas namn, födelseår, födelseort, hemort, yrke och hushållssammansättning. Större delen av materialet är registrerat, rättning och konvertering pågår. I dag finns Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län sökbart på nätet.
Form: Delar av databasen på Internet och dessutom som nedladdningsbara filer
Ansvarig: ARKION vid Riksarkivet i visst samarbete med Forskningsarkivet vid Umeå universitet
Ytterligare information: Del i projektet Arkivinformation i skolorna/ AiS (http://www.ra.se/arkion/projekt/folk.htm)
Kontakt: Bengt-Erik Näsholm, ARKION vid Riksarkivet, tel: 026-54 60 11

Architectura Navalis Mercatoria
Digitalisering av Fredrik Henrik af Chapmans planschverk med båt- och fartygsritningar från mitten av 1700-talet. Till varje plansch hör en detaljerad innehållsförteckning och även dessa digitaliseras.
Form: Under uppbyggnad, med planer för Internet
Ansvarig: Sjöhistoriska museet, del av Statens sjöhistoriska museer
Kontakt: Ann Magnusson, Sjöhistoriska museet, tel: 08-519 549 00, e-post: ann.magnusson@sshm.se

Bebyggelsehistorisk databas i Junsele / BEDA
Dataregistrering av handlingar som rör svensk bebyggelse under de senaste århundradena. Kartor och andra arkivhandlingar från Brandförsäkringsverket är grunden i databasen.
Form: Lokalt nätverk som mot avgift svarar på förfrågningar
Ansvarig: SVAR vid Riksarkivet
Ytterligare information: (http://www.svar.ra.se/beda/b_frame.htm)
Kontakt: SVAR, tel: 0621-711 80, e-post: webmaster@svar.ra.se

Bilregistret (http://www.ra.se/arkion/bilreg.txt)
I projektet digitaliseras uppgifter ur länsstyrelsernas äldre bilregister fram till 1972. Registernummer, fordonstyp, årsmodell, chassinummer och uppgifter om senaste ägares adress tas med. Omfattar Gävleborgs, Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.
Form: Nedladdningsbara filer på Internet och NAD-skivan
Ansvariga: ARKION vid Riksarkivet och Landsarkivet i Härnösand
Ytterligare information: (http://www.ra.se/arkion/projekt/bilreg1.htm)
Kontakt: Irene Blom, ARKION vid Riksarkivet, tel: 0611-835 00

Bjärka-Säby projektet
Projektets primära mål är att skapa en prototyp för en multimedial databas som utifrån digitala kartor ska kunna hantera och tillhandahålla landskapsrelaterad kulturhistorisk information. Tanken är att man i framtiden ska kunna få fram allt relevant källmaterial kring en geografisk plats bara genom att klicka på dess namn på en digital karta. Projektet utgår ifrån det geografiska området kring Bjärka-Säby slott i Vists församling söder om Linköping.
Form: Cd-romskiva
Ansvariga: Temainstitutionen vid Linköpings universitet, Riksantikvarieämbetet / RAÄ och Kulturdepartementet
Ytterligare information: (http://www.tema.liu.se/bjarka/)
Kontakt: Projektledare Jan Paul Strid, tel 013-28 56 49, e-post: janst@tema.liu.se

BruksHistorisk Databas / BHD (http://w1.225.telia.com/~u22503247/Menysida.htm)
Databasens mål är att tillhandahålla ett riksomfattande brukshistoriskt material som, oberoende av ort, ska kunna användas i skolarbete, forskning mm. Brukshistoriskt arkivmaterial inlånas och digitaliseras vid Datorteket i Garpenberg.
Form: Internet
Ansvariga: ARKION vid Riksarkivet, Datorteket i Garpenberg, Arbetsförmedlingen och Hedemora kommun
Kontakt: Bengt-Erik Näsholm, ARKION vid Riksarkivet, tel: 026-54 60 11

Demografisk Databas Södra Sverige / DDSS (http://ddss.nu/)
Projekt för att digitalisera kyrkböcker för södra Sverige. Projektets mål är att all kyrkboksinformation om befolkningen i Skåne, Halland och Blekinge fram till år 1900 ska finnas fritt tillgänglig och sökbar på Internet. Det första delmålet är att tillgängliggöra uppgifter om födda, döda och vigda inom området.
Form: Internet
Ansvariga: Landsarkivet i Lund, Lunds universitet och arbetsmarknadsmyndigheter, kommuner, släktforskarorganisationer i södra Sverige
lokala ideella föreningar.
Kontakt: Anders Svensson, tel: 044-13 55 31, e-post: anders.svensson@klm.se

Demografiska Databasen vid Umeå universitet / DDB
Projekt där man under längre tid digitaliserat kyrkböcker från bl.a. trakterna av Skellefteå, Sundsvall och Linköping. I dag är materialet från 63 församlingar i Sverige digitaliserat. Dessutom registreras tabellverkets befolkningsstatistik för hela landet.
Form: Internet som betaltjänst
Ansvarig: Umeå universitet
Ytterligare information: (http://www.ddb.umu.se/)

Digitalisering av handskrifter
Digitalisering av handskrifter för att underlätta sökningar och bevara ömtåligt material. Digitaliseringen rör i huvudsak tre samlingar: C. C. Gjörwells korrespondens, Fritz von Dardels memoarer och Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan. Dessa handskrifter ger intressanta inblickar i 1700-talet, 1800-talet respektive det tidiga 1900-talet.
Form: Delar av materialet ska publiceras på cd-romskiva
Ansvarig: Handskriftsenheten, Kungliga biblioteket
Ytterligare information: (http://www.kb.se/HS/digit.htm)
Kontakt: Agneta Eneholm, Handskriftsenheten, Kungliga biblioteket, tel: 08-463 43 21

Diplomatarieredaktionens huvudkartotek
Svenskt diplomatarium publicerar medeltida brev eller avskrifter av medeltida brev ur Riksarkivets samlingar. Redaktionens huvudkatalog digitaliseras nu och databasen innehåller för närvarande
ca 25 000 poster med notiser om brev. Databasen kommer att byggas ut både kvantitativt och kvalitativt för att underlätta sökning.
Form: Lokalt nätverk med planer för Internet eller cd-romskiva
Ansvarig: Diplomatarieredaktionen vid Riksarkivet / RA
Ytterligare information: (http://www.ra.se/ra/diplomat.htm)
Kontakt: Birgitta Fritz, Riksarkivet, tel: 08-737 63 22

Emigranter - immigranter 1840-1930 Projektets syfte är att samla och digitalisera arkivmaterial om Sveriges emigranter och immigranter 1840-1930. Stora delar av arbetet utförs av frivilliga krafter inom släktforskarföreningarna.
Form: Materialet ska ingå i senare versioner av Emigrantdatabasen / cd-emigranten
Ansvarig: Svenska Emigrantinstitutet i Växjö i samarbete med lokala organisationer
Ytterligare information:
Emigration och historia i Torsby (http://www.tordata.se/Emigrant/)
Migranternas hus i Alfta (http://www.migranternas-hus.x.se/ )
Ragunda Emigrant och släktforsknings Center / REC (http://w1.696.telia.com/~u69602671/svenska/vlkommen.htm)
Släktforskarnas hus i Leksand (http://www.genhouse-sweden.com/swe.htm)
Örebro stadsarkiv (http://www.orebro.se/stadsarkiv/emigrant.htm)
Kontakt: Lars-Göran Johansson, Svenska emigrantinstitutet i Växjö, tel: 0470-201 20

Emigrantdatabas / cd-emigranten
Projekt för att samla arkivmaterial kring svenska emigranter i en databas. Databasen består av fyra delar: EMIBAS-Göteborg med utvandrade göteborgare 1750-1930, EMIHAMN med utvandrade svenskar 1869-1930, EMISJÖ med sjömän som mönstrat av eller rymt utomlands 1817-1930 och SAKA med ett beståndsregister till svensk-amerikanska kyrkans kyrkboksarkiv. Digitalisering pågår av ytterligare material kring svensk emigration och svenska emigranter 1750-1950 bl.a. i projektet Emigranter-immigranter 1840-1930.
Form: Cd-romskiva
Ansvariga: Svenska emigrantinstitutet i Växjö, Emigrantregistret i Karlstad och projektet Göteborgs-emigranten vid Göteborgs universitet
Ytterligare information: http://www.svenskaemigrantinstitutet.g.se/databas.html
Kontakt: Göteborgs-Emigranten, tel: 031-18 00 62

Etymologiregister i Uppsala
Nordens största ortnamnsregister med litteraturhänvisningar finns vid Språk- och folkminnesinstitutets / SOFI:s Namnavdelning (f.d. Ortnamnsarkivet) i Uppsala. Registret innehåller 240 000 arkivkort och antalet ökar hela tiden när ny facklitteratur gås igenom. Digitaliserings-projektet drivs av universitetet i Oslo för att göra etymologiregistret mer lättillgängligt.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Dokumentasjonsprosjektet, Universitet i Oslo
Ytterligare information: (http://www.dal.lu.se/sofi/oau/oausaml.htm)
Kontaktperson: Morten Holtet, Universitetet i Oslo, e-post: holtet@dokpro.uio.no

Indiko - kyrkböcker på nätet (http://www2.ddb.umu.se/windiko/wintro.htm)
Projektet är en del av Demografiska Databasen vid Umeå universitet. Målet är att göra kyrkböckerna från de församlingar som digitaliserats av Demografiska Databasen tillgängliga på nätet. I dag är 39 av församlingarna sökbara på Internet som betaltjänst. Materialet från Tuna i Medelpad är på försök sökbart utan kostnad.
Form: Internet som betaltjänst, delar av materialet utan kostnad
Ansvarig: Demografiska Databasen vid Umeå universitet
Ytterligare information: (http://www.ddb.umu.se/)

Järn & Skor
Digitalisering av arkivmaterial kring järn- och skoindustri i Örebro län.
Form: Cd-romskiva
Ansvariga: Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Örebro läns Företagsarkiv, Örebro läns museum och Skoindustrimuseet i Kumla
Ytterligare information: arkivcentrum@arkivcentrum.t.se

Järnbärare http://www.ra.se/arkion/jarnlst.txt
Ett digitaliseringsprojekt kring arkivmaterial om arbetare vid Avesta Järnbruk och deras släktförhållanden.
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: ARKION vid Riksarkivet
Ytterligare information: (http://www.ra.se/arkion/projekt/avesta/jarn.htm)
Kontakt: Bengt-Erik Näsholm, ARKION vid Riksarkivet, tel: 026-54 60 11

Konseljprojektet
Digitalisering av konseljakter 1840-1920 som legat till grund för Kungl. Maj:ts beslut. Civil-, ecklesiastik- och jordbruksdepartementets konseljlistor har registrerats och arbetet fortgår nu med konseljlistorna för finansdepartementet. Ärende, ort och personnamn blir sökbara i registret.
Format: Under uppbyggnad
Ytterligare information: (http://www.svar.ra.se/svar/apl/sandslan/sandslan.htm)
Kontakt: Evy Gustafsson, SVAR, tel: 0612-505 80 och
Per-Gunnar Ottosson, Riksarkivet, tel: 08-737 63 50

Kulturarvsdatabas Östergötland
Databasen byggs upp av digitaliserat arkivmaterial kring Östergötland som kartor, fornminnesregister, Linköpings historiska databas, ortnamnsregister etc. Tanken är att faktamaterial och bilder ska samlas in och kopplas till databasen. Sedan ska nytt källmaterial digitaliseras i enlighet med de planer som utformas tillsammans med kommuner, kulturaktörer och vetenskapssamhället.
Form: Lokalt nätverk
Ansvariga: Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet och Östergötlands länsmuseum
Ytterligare information: (http://www.tema.liu.se/kultarv/)

Lantmäteriets förrättningsakter t.o.m. år 1996
Projekt med syfte att mikrofilma och digitalisera alla Lantmäteriverkets förrättningsakter. Förrättningsakter upprättas när fastighetsindelningen förändras och ger detaljerad information om bl.a. fastighetens beskaffenhet och ägoförhållanden.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: SVAR vid Riksarkivet / RA
Ytterligare information: (http://www.svar.ra.se/svar/apl/fransta/fransta.htm)

Laurin-projektet
Projektets huvudmål är att föra ut klipparkiven på Internet genom att skapa ett system för digitalisering av klipparkiv. Projektet involverar sju institutioner i sex länder i Europa. Vid universitetsbiblioteket i Uppsala finns ca 3 miljoner tidningsartiklar ur svenska dagstidningar och som en del av Laurin-projektet kommer omkring 6000 artiklar att digitaliseras. Ett mål är att göra hela den digitaliserade texten sökbar och därmed slippa allt indexeringsarbete. Laurin-projektet ska dessutom resultera i en gemensam artikeldatabas för de sju institutionerna.
Form: Under uppbyggnad, med planer för Internet
Ansvariga: Uppsala universitetsbibliotek och sex andra institutioner i Europa
Ytterligare information: (http://laurin.uibk.ac.at)
Kontakt: Mats Dahlqvist, Uppsala universitetsbibliotek, e-post: Mats.Dahlqvist@ub.uu.se

Linköpings historiska databas / Personsökaren
Databasen innehåller uppgifter ur kyrkobokföringen för de flesta församlingar i Linköpings kommun. Med Personsökaren kan man hitta en person eller en grupp av personer, utan att manuellt gå igenom kyrkböckerna. Databasen är upprättad av Centrum för Lokalhistoria och utgår ifrån materialet i Demografiska Databasen vid Umeå universitet (http://www.ddb.umu.se/).
Form: Lokalt nätverk
Ansvariga: Centrum för Lokalhistoria vid Linköpings universitet och Demografiska Databasen vid Umeå universitet
Ytterligare information: (http://www.tema.liu.se/cfl/databas.htm)

Linnéherbariet / S-LINN (http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.se)
Projekt för digitalisering av Carl von Linnés herbariesamling. På Naturhistoriska riksmuseet finns ca 4000 blad och ytterligare blad finns i Kungliga Vetenskapsakademiens samlingar och hos The Linnean Society of London. I dag är nästan 2000 blad digitaliserade och sökbara.
Form: Internet
Ansvarig: Sektionen för fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet
Kontakt: Louise Petrusson, Naturhistoriska riksmuseet, e-post: louise.petrusson@nrm.se

Lokalhistorisk databas för Åsele kommun / LhD Åsele (http://www.foark.umu.se/reg/asele/)
Projektets syfte är att digitalisera historiska källskrifter som helt eller delvis innehåller information om nuvarande Åsele kommun. Förutom de kommunala handlingarna ska handlingar och volymer ur statliga, kyrkokommunala och enskilda arkiv och samlingar ingå.
Form: Internet (för material före 1905)
Ansvarig: ARKION vid Riksarkivet i visst samarbete med Forskningsarkivet vid Umeå universitet
Ytterligare information: (http://www.ra.se/arkion/projekt/lhd_asel.htm)
Kontakt: Bengt-Erik Näsholm, ARKION vid Riksarkivet, tel: 026-54 60 11

Ostindiska kompaniets digitala arkiv (http://tryggve.ub.gu.se/Ostindie/)
Digitalisering av arkivmaterial kring Ostindiska kompaniet och dess verksamhet.
Form: Internet
Ansvarig: Göteborgs universitetsbibliotek
Ytterligare information: (http://tryggve.ub.gu.se/ostindie/ostindie/ostindie.htm)

Revisionsbok för Gotland 1653 (http://www2.hgo.se/gebben.nsf/fc1349dc177cfece4125673d0036295f/2b9351eca71193db4125673c00532b0d?OpenDocument)
Inom projektet Informationssystem Gotland har revisionsboken för Gotland år 1653 digitaliserats. Den innehåller uppgifter om skatter och ägor för alla Gotlands gårdar 1653.
Forum: Internet
Ansvarig: Länsmuseet Gotlands Fornsal

Samzelius excerptsamling (http://www.kumla.se/fakta/arkiv.htm)
Digitalisering av universitetsbibliotekarien Jonas L:son Samzelius excerptsamling (samling av papperslappar med utdrag ur böcker eller arkivmaterial) över socknarna i Kumla härad. Excerptsamlingen innehåller hänvisningar till arkivmaterial och är uppställt efter by. Den del av samlingen som redan digitaliserats är byregistren med brukarnamn till varje enskild gård för perioden 1550-1880.
Form: Internet
Ansvarig: Kumla kommunarkiv

Sjöhistoriska museets och Sjöfartsverkets Maritima Informationssystem / SjöMIS
Databasen bygger på information från Svenskt marinarkeologiskt arkiv med uppgifter om vrak och fornlämningar i alla Sveriges vatten.
Form: Under uppbyggnad
Ansvariga: Sjöhistoriska museet och Sjöfartsverket
Ytterligare information: (http://www.sshm.se/sjohistoriska/Avdelningar/marinark.html)
Kontakt: Bert Westenberg, Sjöhistoriska museet, tel: 08-519 549 38, e-post: bert.westenberg@sshm.se
eller Göran Ekberg, Sjöhistoriska museet, tel: 08-519 549 34, e-post: goran.ekberg@sshm.se

Sjömanshusen / SShD
Databas som bygger på materialet från Sveriges ca 50 sjömanshus. Sjömanshusen upprättade register över sjömän och handelsfartyg och databasen ger information om såväl personer som kommunikations- och förbindelsemönster.
Form: Cd-romskiva planeras till hösten 1999
Ansvarig: ARKION vid Riksarkivet
Ytterligare information: (http://www.ra.se/arkion/projekt/sjo.htm)
Kontakt: Bengt-Erik Näsholm, ARKION vid Riksarkivet, tel: 026-54 60 11

Sockenstatistiken för Östergötland
Databasen innehåller statistiska uppgifter om befolkningen i Östergötland 1749-1859. Tabellverket samlade under denna period in sockenstatistik för Sveriges alla församlingar. Detta material har digitaliserats av Demografiska Databasen vid Umeå universitet. Centrum för Lokalhistoria vid Linköpings universitet har utifrån dessa uppgifter skapat en databas kallad Sockenstatistiken för Östergötland.
Form: Lokalt nätverk
Ansvariga: Centrum för Lokalhistoria vid Linköpings universitet och Demografiska Databasen vid Umeå universitet
Ytterligare information: (http://www.tema.liu.se/cfl/socken.htm#sockdata)

Sockenstämmoprotokoll från Medelpad
Digitalisering av sockenstämmoprotokoll från socknarna i Medelpad.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet
Ytterligare information: (http://www.sundsvall.se/s-kommun/kultur/medark/ma)
Kontaktperson: Lena Nygren, Medelpadsarkiv, tel: 060-19 18 71, e-post: lena.nygren@sundsvall.se

Soldatregister
Projektets mål är att skapa ett gemensamt soldat- och båtsmansregister för hela Sverige. Arbetet med digitalisering av arkivmaterial kring indelningsverket och de indelta soldaterna pågår på ideell basis i de flesta av landets län. Tanken är att sammanföra materialet i ett centralt register i Skövde.
Form: Lokala nätverk som mot betalning besvarar frågor
Ansvariga: Krigsarkivet och det centrala soldatregistret i Skövde i samarbete med lokala organisationer
Ytterligare information: (http://www.ra.se/kra/soldat.htm)
Kontakt: Björn Lippold, Skövde, tel: 0500-46 58 33 e-post: bjorn.lippold@swipnet.se

Stockholms Brandförsäkringskontors arkiv
Databas med fastighetsbesiktningar, verifikationer och ritningar ur Stockholms Brandförsäkringskontors arkiv från mitten av 1700-talet till modern tid. Materialet ger detaljerad information om Stockholms fastighetsbestånd, byggnadshistoria och geografiska utveckling. Ungefär 300 000 handlingar ska digitaliseras och registreras.
Form: Under uppbyggnad
Ansvariga: Stockholms Företagsminnen och Stockholms Brandförsäkringskontor
Kontakt: Martin Blomqvist, tel: 08-796 91 16, e-post: martin.blomqvist@brandkontoret.se eller
Vesa Anttila, tel: 08-796 91 16, e-post: vesa.anttila@brandkontoret.se

Stockholms Historiska Databas / SHD
Avdelning av Stockholms stadsarkiv som arbetar med att överföra information från pappershandlingar till digitala medier. Perioden 1878-1926 fanns det i Stockholm ett särskilt folkbokföringssystem, Rotemansregistret, som nu digitaliseras.
Form: Lokalt nätverk, delar av materialet på cd-romskivan Söder i våra hjärtan
Ansvarig: Stockholms stadsarkiv
Ytterligare information: (http://www.ssa.stockholm.se/texter/shd.htm)
Kontakt: Agneta Geschwind, Stockholms stadsarkiv, tel: 08-728 34 40, e-post: agneta.geschwind@ssa.stockholm.se

Svensk Industrihistorisk Databas / SIhD
En databas med industrihistoriskt material 1863-1915. För närvarande registreras fabriksberättelser från Blekinge län.
Ansvarig: ARKION vid Riksarkivet i samarbete med Arkivcentrum i Kyrkhult
Kontakt: Bengt-Erik Näsholm, ARKION vid Riksarkivet, tel: 026-54 60 11

Svensk Lokalhistorisk Databas / SLhD (http://www.lokalhistoria.nu/se/) Inom projektet digitaliseras svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll från 1836-1918. Redan nu är ett stort antal protokoll från Hallands län tillgängliga på nätet. Målet är att databasen ska bli rikstäckande så att alla landets socken- och kommunstämmoprotokoll blir sökbara.
Form: Internet
Ansvarig: Kommunförbundet i Hallands län i ett samarbetsprojekt med Länsarbetsnämnden i Hallands län och ARKION vid Riksarkivet
Kontakt: Håkan L Kolsmyr, Svensk Lokalhistorisk Databas, tel: 035-13 97 07

Svensk Medicinalhistorisk databas / SMhD (http://www.medhist.sdutb.se/)
Databas med historiskt källmaterial inom det medicin-, vård- och omsorgshistoriska området. Arkivmaterialet rör i första hand Säter och är hämtat ur Riksarkivets samlingar.
Ansvariga: ARKION vid Riksarkivet, Södra Dalarnas Utbildningscentrum i Säter, Linköpings Universitet, Riksarkivet, Länsarbetsnämnderna i Dalarna och Östergötland, Norrköpings och Säters kommuner och företaget Ericsson Telecom i Norrköping
Ytterligare information: (http://www.medhist.sdutb.se/info/presentation.asp)
Kontakt: Bengt-Erik Näsholm, ARKION vid Riksarkivet, tel: 026-54 60 11 eller Lennart Berglund, Södra Dalarnas Utbildningscenter i Säter, tel: 0225-507 00 / 0225-550 00

Svensk ortnamnsdatabas / SODA
Projektets mål är att skapa en gemensam databas för alla Språk- och Folkminnesinstitutets / SOFI:s ortnamnsarkiv. Ortnamnsarkiven innehåller information kring namnformer och lokalisering. Det första steget är att digitalisera ortnamnsarkivet i Uppsala som ensamt har ungefär 8 miljoner katalogkort.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Namnavdelningen / NA (f.d. Ortnamnsarkivet i Uppsala) vid Språk- och Folkminnesinstitutet / SOFI
Ytterligare information: (http://www.dal.lu.se/sofi/oau/oausoda.htm)

Sveriges skeppslistor
Projektets syfte är att få en bättre överblick över den svenska handelsflottans historia genom att digitalisera och sammanföra olika listor över svenska handelsfartyg 1837-1939. Arkivmaterialet finns vid Landsarkivet i Lund.
Form: Internet
Ansvarig: Projektet Sveriges skeppslistor i samarbete med Demografisk Databas Södra Sverige vid Landsarkivet i Lund
Kontakt: Kjell-Ove Persson, Landsarkivet i Lund, e-post: kjell-ove.persson@landsarkivet-lund.ra.se

Söder i våra hjärtan
Arkivmaterial om stadsdelen Södermalm i Stockholm 1878-1920. Med kartor, bilder, artiklar och arkivhandlingar kan man följa den moderna stadens framväxt med ökad befolkning, industrier och infrastruktur.
Form: Cd-romskiva
Ansvariga: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Föreningen Stockholms Företagsminnen, Landstingsarkivet i Stockholms län, Stockholms stadsarkiv och Stockholms stadsmuseum
Ytterligare information: (http://www.ssa.stockholm.se/texter/SoderCD/index.htm)
Kontakt: Stockholms stadsarkiv, e-post: stadsarkivet@ssa.stockholm.se

Vård- och Omsorgshistorisk Databas 1813-1914 / Vård och Omsorg (href="http://195.66.36.157/omsorg/sok.asp">http://195.66.36.157/omsorg/sok.asp)
Databasen innehåller i första hand årsberättelser från lasarett, hospital och andra vårdinrättningar, överinspektörens årsberättelser, inspektörsberättelser och protokoll från Medicinalstyrelsen.
Form: Internet
Ansvarig: Norrköpings kommun. Initierat av ARKION vid Riksarkivet i samarbete med Länsarbetsnämnden i Östergötlands län, Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Ericsson Telecom AB Ytterligare information: (http://195.66.36.157/omsorg/projektet.asp)
Kontakt: Vård och Omsorg, Norrköpings kommun, tel: 011-24 19 35

Östgötamål
Huvudsyftet med projektet är att göra dialektmaterial tillgängligt digitalt. Tanken är att skolelever, historiker, hembygdsforskare och språkforskare via datorn när som helst ska kunna lyssna till inspelningar och samtidigt läsa texten med kommentarer och bilder. Projektet är en del av det större projektet Ljud och bild i land och stad och bygger på den multimediala teknik som utprovats inom Bjärka-Säby projektet. Detta innebär, förutom rik användning av bilder, att digitala kartor används för att t.ex. visa utbredningen av olika företeelser.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Temainstitutionen vid Linköpings universitet i samarbete med Centrum för lokalhistoria, Institutionen för datavetenskap och Institutionen för språk och kultur vid Linköpings universitet samt Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala och projektet SWEDIA 2000
Ytterligare information: (http://www.tema.liu.se/ostgotamal/)
Kontakt: Docent Jan Paul Strid, Linköpings universitet, tel: 013-28 56 49, e-post: janst@tema.liu.se

ARKIV: Arkivmaterial / Föreningar, företag, kommuner, privatpersoner

Alingsås domböcker 1621-1678 (http://www.torget.se/users/a/andtor/dbstart.htm)
Domböckerna för Alingsås har digitaliserats i sin helhet för perioden 1621-1678. Dessutom finns ett person- och ortnamnsregister till böckerna.
Form: Internet
Ansvarig: Andreas Törnqvist
Kontakt: Andreas Törnqvist, e-post: andreas.tornqvist@handels.se

Arvidsjaurs födelseböcker 1773-1891 (http://w1.875.telia.com/~u87509088/F%f6delseb%f6cker/ARVIDSJAUR.htm)
Digital registrering av Arvidsjaurs födelseböcker 1773-1891 uppställda årsvis, alfabetiskt efter barnets förnamn.
Form: Internet
Ansvarig: Robert Sjödin
Kontakt: Robert Sjödin, tel. 08-758 36 94

Bygdeå databas
Databas med flera olika delprojekt där arkivmaterial kring folklivsforskning digitaliseras på uppdrag. Dagböcker skrivs av, folkräkningslängder och husförhörsängder överförs från mikrofiche till dator och fotografier digitaliseras.
Form: Lokalt nätverk
Ansvariga: Robertsfors kommun, Arbetsförmedlingen och Safac Samhall i samarbete med bl.a. Bildcentralen i Sundsvall och Forskningsarkivet vid Umeå universitet
Ytterligare information: (http://www.robertsfors.se/naringsliv/bdb/)
Kontakt: Bygdeå Databas, tel: 0934-150 95, e-post: bdb@robertsfors.se

Båtsmän i södra Ångermanland 1687-1898 (http://home2.swipnet.se/~w-25316/Batanger.html)
Digitalisering av arkivmaterial kring båtsmännen i Ångermanland och båtsmansrotesystemet.
Form: Internet
Ansvarig: Harry Mohlund, Ärtrik, Helgum

Båtsmän i Valbo socken 1710-1870 (http://home.swipnet.se/~w-93721/Valbo)
Sammanställning av Gävleborgs Landskontors båtmansrullor och båtmanskontrakt för Valbo socken, inom Västernorrlands första kompani, första delen.
Form: Internet
Ansvarig: Anders Stehn
Kontakt: Anders Stehn, e-post: Anders.Stehn@swipnet.se

Databas med födda, vigda och döda för tre församlingar i Örebro län (http://www.algonet.se/~jkling/ks/fvd_db.htm)
Födda, vigda och döda i kyrkböckerna för Hidinge, Knista och Edsberg församlingar i Örebro län registreras och digitaliseras. Redan i dag är det möjligt att söka efter födda inom de tre församlingarna.
Form: Internet
Ansvarig: Kumla släktforskarklubb

Fastebevillningar (lagfartsbevis) i Fellingsbro härad 1684-1748 (http://lisen.bibks.uu.se/slam/fast.html)
Fellingsbro härads lagfartsbevis i domböckerna för perioden 1684-1748.
Form: Internet
Ansvarig: Institutionen för kultur- och biblioteksstudier vid Uppsala universitet
Kontakt: e-post: webmaster@bibks.uu.se

Folkrörelsearkivet 1881-1950
Digitaliserad information om medlemmar i svenska folkrörelser 1881-1950. Informationen är hämtad från sextio fackföreningar, sex frikyrkoförsamlingar, sju nykterhetsrörelser och socialdemokratiska arbetarepartiet.
Form: Cd-romskiva
Ansvarig: Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst
Ytterligare information: (http://www.ssd.gu.se/cdfra.html)

Hjonelagslängden för Värmland 1610 (http://home2.sbbs2.com/idahl/)
Digitalisering av 1610 års skattelista för hjonelag (hushåll) i Värmland.
Form: Internet
Ansvarig: Ingvar Dahl, Arvika
Kontakt: Ingvar Dahl, e-post: idahl@2.sbbs.se

Kronobergs genealogiska förenings databas / KGF:s databas Databas med material ur kyrkböckerna för församlingar i Kronobergs län.
Form: Lokalt nätverk som mot betalning besvarar frågor
Ansvarig: Kronobergs genealogiska förening
Ytterligare information: (http://www.genealogi.se/kgfbas.htm)
Kontakt: Kronobergs genealogiska förening, e-post: helmer.danielsson@mailbox.swipnet.se

Kyrkböcker för Acklinga församling ca 1676-1920
(http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Martin Pehrson och Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Agnetorps församling ca 1676-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Martin Pehrson och Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Alingsås församling 1688-1920
(http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Alingsås släktforskarförening

Kyrkböcker för Baltaks församling 1747-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Martin Pehrson, Uddevalla

Kyrkböcker för Bottna församling 1860-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Brandstorps församling 1640-1849 (http://home.bip.net/dagman.e/dda)
Digitaliseringsprojekt för kyrkböckerna i Brandstorps församling. Perioden 1680-1849 är klar och arbetet fortgår med senare material.
Form: Internet
Ansvarig: Brandstorps hembygdsförening
Kontakt: Brandstorps hembygdsförening, tel: 0502-501 87, e-post: dagman.e@mail.bip.net

Kyrkböcker för Daretorps församling 1680-1925
(http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Åke Jacobsson, Tidaholm

Kyrkböcker för Eksta församling ca 1730-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Olle Överby, Enskede

Kyrkböcker för Erska församling 1860-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Brita och Aston Hermansson, Lerum

Kyrkböcker för Eskelhems församling ca 1730-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Olle Överby, Enskede

Kyrkböcker för Femsjö församling 1692-1897
(http://www.glimten.net/regtek/reg_lev.htm))
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Mogens Lindegård, Landskrona
Ytterligare information: http://www.glimten.net/regtek/reg_skap.htm

Kyrkböcker för Fjällbacka församling 1882-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Fors församling 1688-1799 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Trollhättebygdens släktforskarförening

Kyrkböcker för Foss församling 1690-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Martin Pehrson, Uddevalla

Kyrkböcker för Fröjels församling 1681-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Olle Överby, Enskede

Kyrkböcker för Fröjereds församling 1681-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Martin Pehrson, Uddevalla

Kyrkböcker för Grebbestads församling 1882-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Gärdhems församling ca 1688-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Trollhättebygdens släktforskarförening

Kyrkböcker för Hogdals församling 1814-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Hålanda församling 1860-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Trollhättebygdens släktforskarförening

Kyrkböcker för Högås församling 1690-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Martin Pehrson och Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Jönköpings län (http://w1.361.telia.com/~u36104886/index.htm)
Projektet där ideella krafter skriver av och digitaliserar kyrkboksmaterial för församlingar i Jönköpings län.
Form: Internet
Ansvarig: Jönköpingsbygdens genealogiska förening

Kyrkböcker för Klinte församling 1681-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Olle Överby, Enskede

Kyrkböcker för Krokstads församling 1680-1799
(http://www.glimten.net/regtek/reg_lev.htm)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Leif Andreasson, Göteborg
Ytterligare information: http://www.glimten.net/regtek/reg_skap.htm

Kyrkböcker för Kättilstads församling 1718-1920
(http://www.glimten.net/regtek/reg_lev.htm)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Torsten Ståhl, Norrköping
Ytterligare information: http://www.glimten.net/regtek/reg_skap.htm

Kyrkböcker för Lane-Ryrs församling 1710-1897
(http://www.glimten.net/regtek/reg_lev.htm)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Martin Pehrson, Uddevalla
Ytterligare information: http://www.glimten.net/regtek/reg_skap.htm

Kyrkböcker för Lomme församling 1708-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Lurs församling 1719-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Morlanda församling 1711-1925
(http://www.glimten.net/regtek/reg_lev.htm)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Olof Brattö, Öckerö och Bertil Magnusson, Partille
Ytterligare information: http://www.glimten.net/regtek/reg_skap.htm

Kyrkböcker för Mästerby församling 1744-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Håkan Andersson, Uddevalla och Olle Överby, Enskede

Kyrkböcker för Nya Varvet, Göteborg 1816-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Näsinge församling 1708-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Sanda församling 1744-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Olle Överby, Enskede

Kyrkböcker för Sanne församling ca 1688-1800 (http://www.glimten.net/regtek/reg_lev.htm)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Leif Andreasson, Göteborg och Martin Pehrson, Uddevalla
Ytterligare information: http://www.glimten.net/regtek/reg_skap.htm

Kyrkböcker för Skallsjö församling 1689-1790 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Lerums bygdegille

Kyrkböcker för Skredsviks församling 1689-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Martin och Robert Pehrson, Uddevalla

Kyrkböcker för Sproge församling 1723-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Olle Överby, Enskede

Kyrkböcker för Stora Lundby församling ca 1689-1790 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Lerums bygdegille

Kyrkböcker för Strömstads församling 1713-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Svenneby församling 1860-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Timmele församling 1689-1807
(http://www.glimten.net/regtek/reg_lev.htm)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Stig Svensson, Flen
Ytterligare information:

Kyrkböcker för Tjärnö församling 1689-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Tofta församling 1730-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Olle Överby, Enskede

Kyrkböcker för Torps församling 1688-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Martin Pehrson och Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Tossene församling 1860-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Håkan Andersson, Uddevalla

Kyrkböcker för Upphärads församling 1688-1785 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Trollhättebygdens släktforskarförening

Kyrkböcker för Vara församling 1672-1715 och 1860-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Martin Pehrson, Uddevalla

Kyrkböcker för Velinga församling 1680-1925
(http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Åke Jacobsson, Tidaholm

Kyrkböcker för Viksjö församling 1753-1925
(http://www.glimten.net/regtek/reg_lev.htm)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Leif Gannert, Vaxholm
Ytterligare information: http://www.glimten.net/regtek/reg_skap.htm

Kyrkböcker för Visby församling ca 1670-1860 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Olle Överby, Enskede med flera

Kyrkböcker för Väne-Åsaka församling ca 1688-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Trollhättebygdens släktforskarförening

Kyrkböcker för Västergarns församling 1744-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvariga: Håkan Andersson, Uddevalla och Olle Överby, Enskede

Kyrkböcker för Västra Tunhems församling 1688-1920
(http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Tunhems Hembygdsförening

Kyrkböcker för Åsbräcka församling 1688-1920 (http://www.slaktdata.org/register/)
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Trollhättebygdens släktforskarförening

Kyrkböcker för Ölmevalla församling ca 1680-1870
()
Form: Nedladdningsbara filer på nätet
Ansvarig: Leif Andreasson, Göteborg
Ytterligare information: http://www.glimten.net/regtek/reg_skap.htm

Kyrkböcker för Örkelljunga församling
Avskrivna och digitalt registrerade vigsel- och dödböcker för Örkelljunga församling.
Form: Internet genom Demografisk Databas Södra Sverige
Ansvariga: Kjell Arvidsson och Bertil W Johansson
Kontakt: Bertil W Johansson, e-post: bertil.w.johansson@swipnet.se

Person- och lokalhistoriskt forskarcentrum i Oskarshamn / PLF
Inom projektet digitaliseras kyrkböcker för i första hand Kalmar län. Men även kyrkböcker från socknar i Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län har digitaliserats.
Form: Nedladdningsbara filer på nätet.
Ansvarig: Person- och lokalhistoriskt forskarcentrum i Oskarshamn / PLF
Ytterligare information: (http://www.torget.se/users/5/5et8/) (http://www.slaktdata.org/register/)
Kontakt: Barbro Sander, tel 0491-750 30, e-post: 049175030@telia.com eller Sam Blixt, tel: 0491-151 28, e-post: samblixt@algonet.se

Småländsk bygdehistoria
Digitaliserat arkivmaterial, fotografier och annan information från Tuna, Frödinge och Rumskulla församlingar i Vimmerby kommun.
Form: Cd-romskivor
Ansvarig: Företaget Tunabygdens multimedia
Ytterligare information: (http://www.tunatorg.com/ccc/)
Kontakt: Tunabygdens multimedia, e-post: http://www.tunatorg.com/ccc/kontakt.html

Soldatregister för Västgötadals regemente, Kullings kompani (http://hem3.passagen.se/phjm/kull.htm)
Digitaliserat arkivmaterial kring soldaterna vid Kullings kompani, Västgötadals regemente 1683-1901.
Form: Internet
Ansvarig: Peter Hjortstam
Kontakt: Peter Hjortstam, e-post: peter.hjortstam@skola.alingsas.se

Svenska kyrkböcker Online (http://www.genline.nu/)
Projekt för att lägga ut kyrkboksmaterial på nätet. Målet är att databasen i framtiden ska innehålla 20 miljoner dokument från 1600-talets slut till 1930. Databasen ska bygga på originaldokument som digitaliseras från film. Just nu finns på försök en betaversion Online av kyrkboksmaterial från Algutsboda församling i Kalmar län.
Form: Internet på försök
Ansvarig: Företaget Genline AB
Ytterligare information: (http://www.genline.se/)
Kontakt: 08-600 33 10, e-post: genline@genline.se

Sveriges dödbok 1968-1996
Databasen innehåller uppgifter om samtliga personer som avlidit i Sverige under åren 1968-1996. Arkivmaterialet är hämtat från Statistiska Centralbyråns Register över Totalbefolkningen / RTB-register och SPAR-nämndens Statens Person- och Adress Register / SPAR-registret.
Form: Cd-romskiva
Ansvarig: Sveriges släktforskarförbund
Ytterligare information: (http://www.genealogi.se/dodsskiv.htm)
Kontakt: Sveriges släktforskarförbund, tel: 08-695 08 90, e-post: genealog@genealogi.se

Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän (http://hem.passagen.se/roberl/TAX.HTM)
Digitaliserad avskrift av taxeringslängderna för Göteborgs- och Bohuslän för år 1715 uppställd efter häradsindelningen.
Form: Internet
Ansvarig: Robert Berlin
Kontakt: Robert Berlin, e-post: roberl@hem.passagen.se

Vigselböcker i Halland -1860 (http://195.67.10.227/default.htm)
Digitaliseringsprojekt för kyrkböcker i Halland där man börjat med att skriva av och digitalisera vigselböckerna.
Form: Internet
Ansvarig: Hallands genealogiska förening i samarbete med Södra Sveriges Demografiska Databas vid Landsarkivet i Lund
Kontakt: Hallands genealogiska förening, e-post: hgf@halland.genealogi.se

 

 

BILDER / Institutioner

Alla tiders Göteborg
Databas med historiska bilder från Göteborgs stadsmuseums samlingar.
(Kulturnätsredaktionens anmärkning, 2001-10-26: För närvarande är tyvärr inte databasen tillgänglig.)
Form: Internet
Ansvarig: Göteborgs stadsmuseum
Kontakt: Redaktionen, Göteborgs stadsmuseum, e-post: redaktion@gbg.stadsmuseum.se

Andréemuseets samlingar (http://andree.grm.se/saa/samlingar/)
Databas med delar av Andréemuseets arkiv, bild och föremålssamlingar. Databasen innehåller för närvarande 15 000 poster och ger möjligheter att söka på sak, plats, person eller att göra en fritextsökning.
Form: Internet
Ansvarig: Andréemuseet, del av Gränna museer
Kontakt: Sven Lundström, Gränna museer, e-post: slu@grm.se eller Jacob Lundqvist, Andréemuseet, e-post: jaclu@grm.se

Architectura Navalis Mercatoria
Digitalisering av Fredrik Henrik af Chapmans planschverk med båt- och fartygsritningar från mitten av 1700-talet. Till varje plansch hör en detaljerad innehållsförteckning och även dessa digitaliseras.
Form: Under uppbyggnad, med planer för Internet
Ansvarig: Sjöhistoriska museet
Kontakt: Ann Magnusson, Sjöhistoriska museet, tel: 08-519 549 00, e-post: ann.magnusson@sshm.se

Bilddatabank över svensk medeltidskonst
Projekt för att i en databas samla bilder kring svensk medeltidskonst. Bilderna är ännu så länge koncentrerade kring tre materialgrupper: kalkmålningar, träskulpturer och dopfuntar.
Form: Under uppbyggnad, med planer för cd-romskiva och Internet
Ansvarig: Statens historiska museum / SHM
Ytterligare information: (http://www.historiska.se/collections/research/BDP/bilddata.html)

Bilddatabasen vid Riksantikvarieämbetet
Projekt för att göra bilddatabasen vid RAÄ:s fotoenhet sökbar på nätet.
Form: Lokalt nätverk, med planer att lägga ut materialet på Internet
Ansvarig: Fotoenheten vid Riksantikvarieämbetet
Ytterligare information: (http://www.raa.se/foto/b2_bas.htm)
Kontakt: Lars Kennerstedt, Riksantikvarieämbetet, tel: 08-519 181 44, e-post: lgk@raa.se

Bilddatabasen vid Svenska emigrantinstititet
Databas med bildmaterial kring emigration och emigranter, i första hand svensk emigration till USA.
Form: Lokalt nätverk, med planer för Internet
Ansvarig: Svenska emigrantinstitutet i Växjö
Ytterligare information: (http://www.svenskaemigrantinstitutet.g.se/sofie.html)
Kontakt: Ingemar Lennartsson, Svenska emigrantinstitutet i Växjö, tel: 0470-201 20

Bildstationen Registrera Hallands historia (http://www.museet.halmstad.net/Bild/bild.html)
Projekt för att digitalisera bildsamlingarna vid Museet i Halmstad, ett av Hallands länsmuseer. I dag finns bilder från Halmstad och Severin Nilssons bilder ute.
Form: Internet
Ansvariga: Halmstads kommun, Museet i Halmstad, Arbetsmarknadsinstitutet, Landstingets vuxenhabilitering, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden
Kontakt: Bildstationen, e-post: ildstationen@halland.net

Digitaliserade svenska affischer online (http://www.libris.kb.se/avancerad.sokning.html / OBS: Välj Mediatyp: Digitaliserade affischer)
Projekt för digitalisering och katalogisering av Kungliga bibliotekets affischsamling. För närvarande bearbetas i första hand de politiska affischerna. På Kungliga biblioteket finns ytterligare ett affischprojekt: Digitalisering av affischer.
Form: Internet genom LIBRIS webbsök
Ansvarig: Kungliga biblioteket
Ytterligare information: (http://www.kb.se/af/start.htm)
Kontakt: Olof Halldin, Kungliga biblioteket, tel: 08-463 40 51, e-post: olof.halldin@kb.se

Digitalisering av affischer (http://www.kb.se/af/Affischer.htm)
Digitalisering av affischer i Kungliga bibliotekets samlingar. Projektet omfattar i dag filmaffischer, konstnärliga affischer, svenska reklamaffischer och Wilhelm Kåges affischer. På Kungliga biblioteket finns ytterligare ett affischprojekt: Digitaliserade svenska affischer Online.
Form: Lokalt nätverk, delar av materialet på Internet
Ansvarig: Kungliga biblioteket
Ytterligare information: (http://www.kb.se/af/Bevarande.htm)
Kontakt: Olof Halldin, Kungliga biblioteket, tel: 08-463 40 51, e-post: olof.halldin@kb.se

Era - tidernas bildtorg
Projekt för att med en gemensam webbadress öka tillgängligheten till de historiska institutionernas bildsamlingar. I bildbasen finns fotografier av vår kulturhistoria och vårt kulturarv. Tanken är att allt fler av Sveriges museer och historiska arkiv ska ansluta sig till Era framöver.
Form: Internet, som betaltjänst
Ansvariga: Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet och Statens Historiska museum
Ytterligare information: (http://era.bildbasen.se/)
Kontakt: Era, e-post: http://era.bildbasen.se/kont.htm

Fotoarkivet vid Landstingsarkivet i Stockholms Län
Landstingsarkivet har ett fotoarkiv som innehåller bilder med anknytning till sjukvård, omsorg, kollektivtrafik och landstingspolitik. Bilderna omfattar perioden från början av 1900-talet
till nutid och betoningen ligger på 50-, 60- och 70-talen. Projektets syfte är att ordna, registrera och digitalisera fotografier och databasen innehåller i dag ca 6000 registrerade bilder varav 600 är digitaliserade.
Form: Lokalt nätverk, med planer för Internet
Amsvarig: Landstingsarkivet i Stockholms län
Kontakt: Anders Gidlöf, Landstingsarkivet Stockholms Län, e-post: Anders.Gidlof@lts.sll.se

Gamle Swartzens minnen från Norrköping (http://www.nsb.norrkoping.se/norrkoping/)
Databas med ungefär 3400 bilder från Norrköping under perioden 1860 till 1970. Databasen omfattar den bildsamling som förvaras i Norrköpingsrummet på Norrköpings stadsbibliotek.
Form: Internet
Ansvarig: Norrköpings stadsbibliotek
Ytterligare information: (http://www.nsb.norrkoping.se/norrkoping/jaartikel.htm)

Gellivare bildarkiv (http://bildarkivet.gellivare.se/)
Databas med nästan 20 000 fotografier från Gällivare och Malmberget. Databasen innehåller gatubilder, vyer, flygbilder och bilder av människor i fest och vardag.
Form: Internet
Ansvarig: Malmbergets bibliotek
Kontakt: Bildarkivet, tel: 0970-181 73, e-post: bildarkivet@gellivare.se

Linnéherbariet / S-LINN (http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.se)
Projekt för digitalisering av Carl von Linnés herbariesamling. På Naturhistoriska riksmuseet finns ca 4000 blad och ytterligare blad finns i Kungliga Vetenskapsakademiens samlingar och hos The Linnean Society of London. I dag är nästan 2000 blad digitaliserade och sökbara.
Form: Internet
Ansvarig: Sektionen för fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet
Kontakt: Louise Petrusson, Naturhistoriska riksmuseet, e-post: louise.petrusson@nrm.se

Nordiska museets fotosamlingar
Nordiska museets fotosamlingar omfattar uppskattningsvis fyra miljoner bilder. 4000 bilder har digitaliserats och av dem är 1600 registrerade.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Nordiska museet
Ytterligare information: (http://www.nordm.se/nm/fotosekr/index.html)
Kontakt: Björn Edlund, Nordiska museet, tel: 08-519 560 62

Plattform för bilddatabaser vid Kungliga biblioteket
Projektets syfte är att skapa en gemensam strategi för hur man digitaliserar och vilket material som ska digitaliseras. Det gäller i första hand bibliotekets bildsamlingar och andra samlingar som kan digitaliseras med liknande teknik. Kungliga bibliotekets olika enheter driver redan idag flera olika bilddigitaliseringsprojekt och nu ska dessa samordnas. Med projektet hoppas man nå en gemensam teknik för produktion, registrering, lagring och tillhandahållande av digitala och fotografiska avbildningar.
Ansvarig: Kungliga biblioteket / KB
Ytterligare information: (http://www.kb.se/kb_utv/bildbas.htm)
Kontakt: Magdalena Gram, Kungliga biblioteket, e-post: magdalena.gram@kb.se eller Ulrika Kjellman, Kungliga biblioteket, e-post: ulrika.kjellman@kb.se

Sekelskiftets Linköping i von Essens bilder (http://www.edu.linkoping.se/museum/von.htm)
Didrik von Essens fotografier från Linköping har digitaliserats och lagts ut på nätet.
Form: Internet
Ansvarig: Östergötlands länsmuseum

>SHM-Bild
Databas för Historiska museets föremålsbilder. Bilderna är tagna i färg och i första hand avsedda för publicering i olika historiska eller populärvetenskapliga sammanhang.
Form: Internet, som betaltjänst
Ansvarig: Statens Historiska museum / SHM
Ytterligare information: (http://www.historiska.se/collections/shm-bild/index.html)
Kontakt: Siv Falk, tel: 08-519 556 39, e-post: shm-bild@nordm.se

Stockholms spårvägsmuseums fotodatabas (http://www.sparvagsmuseet.sl.se/foto/fotostart.lasso)
Databas med bilder kring transporter, infrastruktur och kollektivtrafik, i första hand från Stockholms området.
Form: Internet
Ansvarig: Stockholms spårvägsmuseum
Kontakt: Carl-Axel Petersson, e-post: carlaxel.petersson@sl.se

Upplandsmuseets bilddatabas
Databas med digitaliserade bilder ur Upplandsmuseets bildsamlingar. Ungefär 80 000 bilder har digitaliserats av bildarkivets totalt 1,3 miljoner bilder.
Form: Lokalt nätverk
Ansvarig: Upplandsmuseet
Ytterligare information: (http://www.uppmus.se/bildmeny.htm#start)
Kontakt: Faktarummet vid Upplandsmuseet, e-post: faktarummet@uppmus.se

Vasamuseets bilddatabas (http://www.vasamuseet.se/albinsve/indexAuto.html)
Databas med digitaliserade bilder ur museets samlingar. Vasamuseets bildarkiv omfattar ca 20 000 bilder av olika föremål och från bärgningsarbetet. Bilddatabasen innehåller drygt 400 bilder och digitaliseringsarbetet fortsätter.
Form: Internet
Ansvarig: Vasamuseet

Västergötlands museums bilddatabas
Databaser med ungefär 60 000 bilder av människor, platser och föremål i Västergötland finns i museets faktarum Backspegeln.
Form: Lokalt nätverk
Ansvarig: Västergötlands museum
Ytterligare information: (http://www.skaramus.se/backspeg.html)
Kontakt: Ankie Wahss, Västergötlands museum, tel: 0511-260 14

Örebro stadsarkivs bilddatabas
Databasen innehåller ungefär 30 000 registrerade och digitaliserade bilder ur stadsarkivets bildarkiv. Digitaliseringsarbetet fortsätter och målet är att hela bildarkivet med mer än 500 000 bilder ska ingå i databasen.
Form: Lokalt nätverk
Ansvarig: Örebro stadsarkiv
Ytterligare information: (http://www.orebro.se/stadsarkiv/bilddata.htm)
Kontakt: Örebro stadsarkiv, e-post: stadsarkivet@orebro.se

BILDER / Föreningar, företag, kommuner, privatpersoner

Bygdeå databas
Databas med flera olika delprojekt där arkivmaterial kring folklivsforskning digitaliseras på uppdrag. Dagböcker skrivs av, folkräkningslängder och husförhörsängder överförs från mikrofiche till dator och fotografier digitaliseras.
Form: Lokalt nätverk
Ansvariga: Robertsfors kommun, Arbetsförmedlingen och Safac Samhall i samarbete med bl.a. Bildcentralen i Sundsvall och Forskningsarkivet vid Umeå universitet
Ytterligare information: (http://www.robertsfors.se/naringsliv/bdb/)
Kontakt: Bygdeå Databas, tel: 0934-150 95, e-post: bdb@robertsfors.se

Det agrara Sverige
Databas med 700 teckningar som skildrar Sveriges landsbygd 1650-1850. Materialet är hämtat från samlingar hos Konstakademien, Kulturen i Lund, Kungliga biblioteket, Nationalmuseum och Uppsala universitetsbibliotek.
Form: Cd-romskiva
Ansvarig: Gefle Design Forum
Ytterligare information: (http://www.gdpc.se/agrara/konstnar.htm)
Kontakt: Gefle Design Forum, tel: 026-18 80 08, e-post: info@gefledesignforum.x.se

Höörs kommuns bilddatabas (http://hib.hoor.se/)
Databas med 1400 fotografier från Höörs kommun. I databasen finns bilder från kommunens egna samlingar, men även privata bilder och bilder från föreningar i kommunen.
Form: Internet
Ansvarig: Höörs kommun
Kontakt: Höörs kommun, e-post: http://www.hoor.se/Kontakta_Oss/Kontakta_Oss.html

Slite på den tiden (http://www.humangeo.su.se/slitebilder/)
En digitaliserad bildsvit som bygger på bildmaterialet i två böcker Slite på den tiden och Slite i brytningstid av Roger Öhrman.
Form: Internet
Ansvariga: Roger Öhrman och Stefan Ene från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet
Kontakt: Stefan Ene, Stockholms universitet, e-post: stefan.ene@mail.humangeo.su.se

Småländsk bygdehistoria
Digitaliserat arkivmaterial, fotografier och annan information från Tuna, Frödinge och Rumskulla församlingar i Vimmerby kommun.
Form: Cd-romskivor
Ansvarig: Företaget Tunabygdens multimedia
Ytterligare information: (http://www.tunatorg.com/ccc/)
Kontakt: Tunabygdens multimedia, e-post: http://www.tunatorg.com/ccc/kontakt.html

Stiftelsen Norrland i bild / NIB
Stiftelsen verkar för att rädda kulturhistoriska samlingar av fotografier hos institutioner, föreningar, företag och privatpersoner. Det praktiska arbetet görs vid Sundsvalls Bildcentral som digitaliserar, registrerar och vårdar fotografier. Norrland i Bild och Sundsvalls Bildcentral är delar i projektet Bildens hus.
Ytterligare information: (http://www.bildcentralen.se/nib.htm) + (http://www.fotomuseet.sundsvall.se/)

Visby förr i tiden (http://www.humangeo.su.se/gpu2/vft01/intro.htm)
Bilddatabas med ca 1000 bilder från Visby i äldre tid. Databasen bygger på en bok med samma namn av Waldemar Falck.
Form: Internet
Ansvariga: Waldemar Falck och Stefan Ene från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet
Kontakt: Stefan Ene, Stockholms universitet, e-post: stefan.ene@mail.humangeo.su.se

 

 

BÖCKER OCH ANNAT TRYCKT MATERIAL

Biblioteken började tidigt använda datorer för katalogisering av boksamlingarna. Alltfler bibliotek lägger ut sina bibliotekskataloger på Internet. I denna kartläggning har vi bara tagit med de två övergripande systemen LIBRIS och BURK och avstått från enskilda biblioteks kataloger. I stället har vi koncentrerat oss på bibliografiska databaser inom särskilda ämnesområden och gränsöverskridande projekt mellan institutioner eller regioner. Dessutom finns olika fulltextprojekt med där man arbetar med att digitalisera hela böcker eller texter.

BURK / BURK-sök
Bibliografisk databas för i första hand folkbibliotek och skolbibliotek. Databasen innehåller i dag mer än 1,7 miljoner poster och ökar med 70 000 poster varje år. Planer finns att utifrån BURK och LIBRIS utveckla en Virtuell samkatalog för svenska bibliotek, se denna.
Form: Internet som betaltjänst och cd-romskiva
Ansvarig: Bibliotekstjänst AB / BTJ
Ytterligare information: http://www.btj.com/prodinfo/databas/bsok/
Kontakt: Bibliografiskt Center, Bibliotekstjänst AB, tel: 046-18 00 00, e-post: btjbc@btj.se

LIBRIS Databas (http://www.libris.kb.se/menu.html)
Ett nationellt bibliotekssystem med drygt tre miljoner referenser till i första hand de svenska universitets-, forsknings- och specialbibliotekens bestånd. Titlarna i databasen utgörs av tryckta böcker, tidskrifter, uppsatser och artiklar. Databasen innehåller i stort sett all svensk utgivning från och med 1866 och ca 60 000 poster över svenskt 1600- och 1700-talstryck. Den finska nationalbibliografin från och med 1996 är också med. Dessutom finns förhandsinformation om svensk litteratur under utgivning. Databasen innehåller även utländska titlar inköpta till svenska bibliotek. LIBRIS ämnesdatabaser presenteras här var och en för sig. Planer finns att utifrån BURK och LIBRIS utveckla en Virtuell samkatalog för svenska bibliotek, se denna.
Form: Internet
Ansvarig: LIBRIS vid Kungliga biblioteket / KB
Ytterligare information: (http://www.libris.kb.se/help/DBinfoLIBRIS.html)
Kontakt: LIBRIS Kundservice, Kungliga biblioteket, tel: 08-463 44 33, e-post: driften@libris.kb.se

BÖCKER OCH ANNAT TRYCK: Bibliografiska databaser / Institutioner

Arbline (http://www.niwl.se/bibl/arbline/)
Databas för referenser till litteratur kring arbetsliv och arbetsmiljö. Referenserna omfattar böcker och bokkapitel, forskningsrapporter, nordiska tidskriftsartiklar, konferenspublikationer, avhandlingar, lagar och föreskrifter. Databasen täcker svensk och utländsk forskning och praktik huvudsakligen från 1980-talet och framåt.
Form: Internet
Ansvarig: Arbetslivsbiblioteket vid Arbetslivsinstitutet / ALI
Kontakt: Arbetslivsinstitutet, tel: 08-730 91 49, e-post: library@niwl.se

Artikelsök online
Databas med referenser till artiklar ur tidningar, tidskrifter och årsböcker från 1979 och framåt. 30 dagstidningar indexeras och senast en vecka efter en artikels publiceringsdatum är den sökbar i databasen. I dag finns ungefär 1 miljon referenser och varje år tillkommer 60 000 poster.
Form: Internet, som betaltjänst
Ansvarig: Bibliotekstjänst / BTJ
Ytterligare information: (http://www.btj.se/prodinfo/databas/asok/online.html)
Kontakt: Helén Norin, Bibliotekstjänst, tel: 046-18 02 97, e-post: helen.norin@btj.se

Baltic / BalticSeaWeb (http://www.environ.se/dokument/bibl/bibl2/baltic.htm)
Baltic är en internationell specialdatabas för marin litteratur inom Östersjöområdet. Den innehåller referenser till rapporter, tidskriftsartiklar, böcker, konferenstryck och avhandlingar inom det marina området. BalticSeaWeb är ett projekt vars syfte är att utveckla databasen Baltic med fulltextdokument och bättre geografiska sökingångar.
Form: Internet
Ansvarig: Miljöbiblioteket vid Naturvårdsverket / NVV och flera europeiska institutioner
Ytterligare information: (http://www.baltic.vtt.fi/)
Kontakt: Miljöbiblioteket, tel: 08-698 12 60, e-post: biblioteket@environ.se

Barn- och ungdomslitteraturbibliografin / BULB (http://www.libris.kb.se/bulb.html)
Databasen innehåller såväl svenska som utländska referenser till texter inom ämnesområdet barn- och ungdomslitteratur. Referenserna omfattar böcker, monografier, artiklar, rapporter och uppsatser, men inte recensioner. Tidningsartiklar inom ämnet indexeras i stället av LIBRIS Artikeldatabas. Databasen omfattar i huvudsak nya referenser men målet är att retrospektivt katalogisera även äldre litteratur och artiklar.
Form: Internet, som en av LIBRIS ämnesdatabaser
Ansvarig: Svenska barnboksinstitutet, Kungliga biblioteket
Ytterligare information: (http://www.sbi.kb.se/bulb2.html)
Kontakt: Anders Hejll, Svenska barnboksinstitutet, tel: 08-32 60 70, e-post: anders.hejll@sbi.kb.se eller Cecilia Östlund, Svenska barnboksinstitutet, tel: 08-32 60 70, e-post: cecilia.ostlund@sbi.kb.se

Bibliografi A - Ö (http://www.liu.se/ipp/mimer/mimersbibliografiao.html)
Ett försök att skapa en heltäckande bibliografi om svensk folkbildning och forskningen inom detta område. Bibliografin är uppställd efter författarens efternamn och växer hela tiden.
Form: Internet
Ansvarig: Mimer vid Linköpings universitet
Kontakt: Maritta Edman, Mimers kansli, tel: 013-28 21 17, e-post: mared@ipp.liu.se

Bibliografidatabaser för Gotland (http://www2.hgo.se/gebben.nsf/fc1349dc177cfece4125673d0036295f/8a681846c8c233934125673c0049e9ab)
Tre bibliografier med referenser till litteratur om Gotland har lagts in i Gotlands Elektroniska bibliotek. Där finns nu referenser till kyrkolitteratur, gotländsk litteratur och gotländska bibliografier.
Form: Internet
Ansvarig: Gotlands Elektroniska bibliotek

Bibliografier om invandrare i Sverige (http://www.immi.se/biblio/)
Databas med referenser till artiklar och litteratur som rör invandrare och flyktingar. Databasen bygger på Immigrantinstitutets samlingar, ett forsknings- och dokumentationscentrum för invandrarfrågor.
Form: Internet
Ansvarig: Immigrantinstitutet i Borås
Kontakt: Immigrantinstitutet, Borås, tel: 033-13 60 70, e-post: migrant@immi.se

Bothnica (http://www.bothnica.nu/scripts/SearchForm.asp)
Databas för att göra litteraturen om den nordligaste delen av Sverige lätt tillgänglig för forskning, skolundervisning och för den intresserade allmänheten. Databasen innehåller referenser till böcker, artiklar, rapporter och uppsatser.
Form: Internet
Ansvariga: Länsbiblioteken i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
Ytterligare information: (http://www.bothnica.nu/databasinfo.html)

BURK / BURK-sök
Bibliografisk databas för i första hand folkbibliotek och skolbibliotek. Databasen innehåller i dag mer än 1,7 miljoner poster och ökar med 70 000 poster varje år. Planer finns att utifrån BURK och LIBRIS utveckla en Virtuell samkatalog för svenska bibliotek, se denna.
Form: Internet, som betaltjänst eller cd-romskiva
Ansvarig: Bibliotekstjänst AB / BTJ
Ytterligare information: http://www.btj.com/prodinfo/databas/bsok/
Kontakt: Bibliografiskt Center, Bibliotekstjänst AB, tel: 046-18 00 00, e-post: btjbc@btj.se

Databas för kulturpolitisk forskning / KULPOL (http://www.hb.se/bhs/kpc/frame5.htm)
Databas med referenser till litteratur utgiven efter 1971 inom ämnesområdet kulturpolitisk forskning. Referenserna omfattar forskningspublikationer, konferenstryck, artiklar från tidskrifter och tidningar, offentligt tryck och annan facklitteratur inom ämnet. Databasen är under uppbyggnad.
Form: Internet
Ansvarig: Centrum för kulturpolitisk forskning vid Bibliotekshögskolan i Borås
Kontakt: Åsa Söderlind, Bibliotekshögskolan i Borås, tel: 033-16 44 02, e-post: asa.soderlind@hb.se

Environment online / ELIN (http://www.environ.se/dokument/bibl/bibl2/elininfo.htm)
Specialdatabas med referenser till litteratur om natur- och miljövård. Referenserna omfattar böcker, rapporter, forskningsrapporter och vissa artiklar från 1970 och framåt.
Form: Internet
Ansvarig: Miljöbiblioteket vid Naturvårdsverket
Kontakt: Miljöbiblioteket, tel: 08-698 12 60, e-post: biblioteket@environ.se

Gotlandsbibliotekens samkatalog / Gotlandspiloten (http://www2.hgo.se/gebben.nsf/80d9360dec9f6b00c125666b006a84de/0c5c9e3a86f2cea9412567050035ee39?OpenDocument)
Ett pilotprojekt för att skapa möjligheter att samsöka i flera olika databaser. Med det nya systemet kan man i Gotlandsbibliotekens samkatalog samsöka i boksamlingarna på länsbiblioteket, högskolebiblioteket, Fornsalens bibliotek och ytterligare ett par institutioner. I dag finns det två stora katalogdatasystem för boksamlingar, LIBRIS för forsknings- och högskolebiblioteken och BURK för folkbiblioteken. Tanken med det nya systemet, Gotlandspiloten, var att skapa en modell för samordning mellan de två bibliotekssystemen på nationell nivå. Arbetet fortsätter nu med en Virtuell samkatalog för svenska bibliotek, se detta projekt.
Form: Internet
Ansvarig: Gotlands elektroniska bibliotek
Kontakt: Per Halberg, Bibliotekstjänst AB, tel: 046-18 02 75, e-post: per.halberg@btj.se eller
Mats Herder, LIBRIS, tel 08-463 43 60, e-post: mats.herder@libris.kb.se

Handikat (http://www.btj.se/btjcgi/hkat/hkinit.cgi)
Databas med bibliografiska poster från BURK som kan vara av intresse för läshandikappade. Alla talböcker och punktskriftsböcker ingår liksom teckenspråksvideogram, diskettböcker och DAISY-talböcker. Dessutom redovisas beståndsuppgifter på folkbiblioteken och talboks- och punktskriftsbiblioteket till varje post.
Form: Internet
Ansvariga: Bibliotekstjänst AB / BTJ och Talboks- och punktskriftsbiblioteket / TPB

JUDAICA (http://www.libris.kb.se/judaica.html)
Databasen innehåller referenser till böcker, tidskrifter och ett urval artiklar om judisk historia, kultur och samhälle, på svenska och andra språk. Målet är att all sådan litteratur som är tillgänglig vid svenska offentliga bibliotek ska ingå i JUDAICA.
Form: Internet
Ansvariga: Uppsala universitetsbibliotek och LIBRIS vid Kungliga biblioteket / KB
Ytterligare information: (http://www.ub.uu.se/special/judaica.html)
Kontakt: Hans Nordesjö, Uppsala universitetsbibliotek, tel: 018-471 39 00, e-post: Hans.Nordesjo@ub.uu.se

KONSTDOK (http://www.miljo.gu.se/icug/xref/)
Databas med referenser till litteratur från åren 1951-1960, 1978-1980 och 1985 inom ämnesområdet konst. Ett antal utvalda referenser till åren 1985-90 finns också. Referenserna omfattar vetenskapliga skrifter och böcker, artiklar i tidskrifter och årsskrifter, rapporter, uppsatser, utställningskataloger och recensioner. Konstvetenskapliga referenser efter 1980 finns i LIBRIS ämnesdatabas Svensk konstvetenskaplig bibliografi (http://www.libris.kb.se/svensk.konstvetenskaplig.bibliografi.html).
Form: Internet
Ansvarig: Avdelningen för kulturvård vid Göteborgs universitet
Kontakt: Lotta Hanner Nordstrand, Göteborgs universitet, tel: 031-773 47 18, e-post: Lotta@icug.gu.se

Kulturmiljövårdsbasen / KMV-basen
En specialdatabas för svenskt kulturarv och kulturmiljövård. Böcker, tidskriftsartiklar, rapporter, uppsatser, broschyrer samt bidrag i årsböcker och samlingsverk förtecknas.
Form: Databasen finns ännu inte i någon webbversion utan är fram till tusenårskiftet tillgänglig bland LIBRIS specialdatabaser i STAIRS och Lättsök
Ansvarig: Vitterhetsakademiens bibliotek vid Riksantikvarieämbetet producerar databasen och LIBRIS vid Kungliga biblioteket är databasvärd
Ytterligare information: (http://www.raa.se/kvhaab/kmvbas1.htm)
Kontaktperson: Gun Larsson, tel: 08-519 180 35, e-post: Gun.Larsson@raa.se

Kvinnohistoriska samlingarna / KVINNSAM (http://www.libris.kb.se/kvinnsam.html)
Databas med drygt 60.000 svenska och utländska referenser inom kvinno-, mans- och genusforskning ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. Referenserna omfattar böcker, tidskrifter, artiklar i tidskrifter, kapitel i böcker, uppsatser, broschyrer och forskningsrapporter.
Form: Internet
Ansvarig: Kvinnohitoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek
Ytterligare information: (http://www.ub.gu.se/kvinny/omkvinn.htm)
Kontakt: Inger Eriksson, Kvinnohistoriska samlingarna, e-post: Inger.Eriksson@ub.gu.se

LIBRIS Artikeldatabas (http://www.libris.kb.se/artikeldatabas.html)
Databas inom området humaniora och samhällskunskap med referenser till artiklar i tidskrifter, uppsatser, kapitel och liknande i årsböcker, monografier och samlingsverk samt recensioner i tidskrifter och årsböcker. Flertalet titlar i databasen har publicerats under 1990-talet, men äldre referenser finns också.
Form: Internet
Ansvarig: Nationalbibliografins indexering av artiklar och bidrag / NBI vid Kungliga biblioteket / KB
Ytterligare information: (http://www.libris.kb.se/help/dbinfoartikel.html) + (http://www.kb.se/nbm/artiklar.htm)
Kontakt: Eva Tedenmyr, Kungliga biblioteket, e-post: eva.tedenmyr@kb.se

LIBRIS Databas (http://www.libris.kb.se/menu.html)
Ett nationellt bibliotekssystem med drygt tre miljoner referenser till i första hand de svenska universitets-, forsknings- och specialbibliotekens bestånd. Titlarna i databasen utgörs av tryckta böcker, tidskrifter, uppsatser och artiklar. Databasen innehåller i stort sett all svensk utgivning från och med 1866 och ca 60 000 poster över svenskt 1600- och 1700-talstryck. Den finska nationalbibliografin från och med 1996 är också med. Dessutom finns förhandsinformation om svensk litteratur under utgivning. Databasen innehåller även utländska titlar inköpta till svenska bibliotek. LIBRIS ämnesdatabaser presenteras här var och en för sig. Planer finns att utifrån BURK och LIBRIS utveckla en Virtuell samkatalog för svenska bibliotek, se denna.
Form: Internet
Ansvarig: LIBRIS vid Kungliga biblioteket / KB
Ytterligare information: (http://www.libris.kb.se/help/DBinfoLIBRIS.html)
Kontakt: LIBRIS Kundservice, Kungliga biblioteket, tel: 08-463 44 33, e-post: driften@libris.kb.se

Migrationsbasen
Databas med monografier, tidskrifter och uppsatser i det tvärvetenskapliga ämnet migration. I databasen finns dels Svenska Emigrantinstitutets bestånd av litteratur kring den svenska historiska utvandringen, dels Växjö universitetsbiblioteks bestånd av migrationslitteratur rörande invandring och flyktingfrågor.
Form: Lokalt nätverk
Ansvariga: Svenska emigrantinstitutet i Växjö och Växjö universitetsbibliotek
Ytterligare information: (http://www.vxu.se/bib/migration.html)
Kontakt: Lisa Larsson, Växjö universitet, tel: 0470-70 86 16, e-post: Lisa.Larsson@bib.vxu.se eller Yngve Turesson, Svenska emigrantinstitutet i Växjö, tel: 0470-201 20

Norrköpings stad i litteraturen (http://www.nsb.norrkoping.se/norrkoping/text/B_menu.htm)
Databas med nästan 1200 referenser till litteratur och tidningsartiklar om Norrköping. Digital version av boken Norrköpings stad i litteraturen av Örjan Bergman, digitaliserad och kompletterad av Ewy Larsson.
Form: Internet
Ansvarig: Norrköpings stadsbibliotek

Periodica System / Persy (http://www.kb.se/Persy/info.htm)
Beståndsregister för Kungliga bibliotekets periodicasamling med alla nummer och delar av svenska katalogiserade tidskrifter, rapportserier och årsböcker fr.o.m. 1993. Registret bygger på leveranserna av pliktexemplar och blir därför ett i det närmaste komplett register över svensk periodica efter 1992, dock med några månaders förskjutning för det allra senaste materialet.
Form: Internet
Ansvarig: Nationalbibliografins Periodicaenhet, Kungliga biblioteket

Projektet nya Lundstedt (http://www.kb.se/nl/nlnav.htm#vad_ar_nl)
Projektet har till uppgift att utarbeta bibliografiska beskrivningar för svenska dagstidningar 1900-1994. Utgångspunkten är Kungliga bibliotekets tidningskatalog och bibliografiska beskrivningar görs för alla titlar som utkom under perioden. Tanken är att delvis fortsätta Bernhard Lundstedts arbete Sveriges periodiska litteratur utgivet 1895-1902.
Form: Under uppbyggnad, delvis på Internet
Ansvarig: Tidningsenheten vid Kungliga biblioteket / KB
Ytterligare information: (http://www.kb.se/ts/nlsta.htm)
Kontakt: Pär Nilsson, Kungliga biblioteket, e-post: par.nilsson@kb.se

Projekt Skånelitteratur
Målsättningen är att skapa en fullständig katalog över referenser till litteraturen om Skåne. Just nu katalogiseras den äldre litteraturen på Malmö Stadsbibliotek.
Form: Under uppbyggnad, planer för Internet
Ansvarig: Malmö Stadsbibliotek
Ytterligare information: (http://www.msb.malmo.se/)

Svensk bibliografi 1600-talet / Collijn (http://www.libris.kb.se/collijn.html)
Databasen omfattar merparten av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket och innehåller ca 6 000 titlar. Den bygger på Isaak Collijns sammanställning "Sveriges bibliografi: 1600-talet" som utkom i två band under åren 1942-1946.
Form: Internet, som en av LIBRIS två databaser för svenskt tryck före 1830
Ansvarig: Kungliga biblioteket / KB
Ytterligare information: (http://www.libris.kb.se/help/special/DBinfoCOL.html)
Kontakt: Ylva Tjeder, Kungliga biblioteket, e-post: ylva.tjeder@kb.se

Svensk bibliografi 1700-1829 / SB17 (http://www.libris.kb.se/sb17.html)
Databasen omfattar stora delar av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1700-talstrycket. Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungliga bibliotekets samlingar och innehåller för närvarande ca 50 000 titlar.
Form: Internet, som en av LIBRIS två databaser för svenskt tryck före 1830
Ansvarig: Kungliga biblioteket
Ytterligare information: (http://www.libris.kb.se/help/special/DBinfoSB17.html)
Kontakt: Ylva Tjeder, Kungliga biblioteket, e-post: ylva.tjeder@kb.se

Svensk folkbildningsbibliografi 1850-1950 / SFbB (http://www.libris.kb.se/svensk.folkbildningsbibliografi.html)
Databas för referenser till litteratur rörande ämnesområdet svensk folkbildning under perioden 1850-1950. Referenserna omfattar artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker såväl som monografier och samlingsverk. 12 000 av totalt 16 000 referenser är redan inlagda i databasen och arbetet fortgår.
Form: Internet, som en av LIBRIS ämnesdatabaser
Ansvariga: Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek och LIBRIS
Ytterligare information: (http://www.sppb.se/folkbild.htm)
Kontakt: Eric Fridén, Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, e-post: eric.friden@sppb.se

Svensk historisk bibliografi / SHB (http://www.libris.kb.se/svensk.historisk.bibliografi.html)
Databas med referenser till litteratur efter 1977 om Sveriges historia i vid bemärkelse. Härtill kommer allmän historieteori och -metodik samt historiografi utgiven i Sverige. De flesta referenserna är från 1990-talet. I databasen ingår även texter rörande områden som tidigare varit en del av eller hört till Sverige, såsom Finland, de baltiska och tyska besittningarna och kolonierna i Amerika.
Form: Internet, som en av LIBRIS ämnesdatabaser
Ansvarig: Kungliga biblioteket på uppdrag av Uppsala universitetsbibliotek
Ytterligare information: (http://www.kb.se/bus/shb.htm)
Kontakt: Johannes Rudberg, Kungliga biblioteket, e-post: johannes.rudberg@kb.se

Svensk konstvetenskaplig bibliografi / SKvB (http://www.libris.kb.se/svensk.konstvetenskaplig.bibliografi.html)
Databas med referenser till litteratur publicerad i Sverige inom ämnesområdena konsthistoria, konstteori och de olika konstarterna. Referenserna rör böcker, monografier, artiklar, rapporter och uppsatser från 1981 och framåt. Tyngdpunkten ligger på referenser från 1990-talet. Konstvetenskapliga referenser för åren 1951-59 och 1978-80 återfinns i KONSTDOK (http://www.miljo.gu.se/icug/xref/).
Form: Internet, som en av LIBRIS ämnesdatabaser
Ansvarig: Göteborgs universitetsbibliotek, på uppdrag av Uppsala universitetsbibliotek
Ytterligare information: (http://www.ub.gu.se/G/skb.htm)
Kontakt: Jan Szczepanski, tel: 031-773 11 64, e-post: Jan.Szczepanski@ub.gu.se

Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi / SLB (http://www.libris.kb.se/svensk.litteraturvetenskaplig.bibliografi.html)
Databas med referenser till litteratur inom ämnesområdet svensk litteraturvetenskap publicerad efter 1992. Referenserna rör böcker, monografier, artiklar och recensioner av litteraturvetenskapliga verk. Databasen omfattar litteraturteori publicerad i Sverige och litteraturhistoria kring Sverige och svenskspråkig litteratur. Svenskspråkiga författare i andra länder ingår men inte författare boende i Sverige som skriver på annat språk.
Form: Internet, som en av LIBRIS ämnesdatabaser
Ansvariga: Uppsala universitetsbibliotek och LIBRIS
Ytterligare information: (http://www.ub.uu.se/ansvar/slb.html)
Kontakt: Åke Bertenstam, Uppsala universitetsbibliotek, tel: 018-471 39 00, e-post: Ake.Bertenstam@ub.uu.se

Svensk musikförteckning 1986 (http://www.libris.kb.se/svensk.musikforteckning.html)
Databasen är en förteckning över alla musiktryck efter 1986. Förteckningen baserar sig på de pliktleveranser som svenska tryckerier sänder till Kungliga biblioteket.
Form: Internet, som en av LIBRIS ämnesdatabaser
Ansvariga: Avdelningen för specialsamlingar vid Kungliga biblioteket och LIBRIS
Ytterligare information: (http://www.kb.se/Mu/Svm.htm)
Kontakt: Christina Koch, Kungliga biblioteket, tel: 08-463 42 12

Svensk musikhistorisk bibliografi / SMHB (http://www.libris.kb.se/svensk.musikhistorisk.bibliografi.html)
Databas med referenser till svensk litteratur om musik. Den är inte begränsad till vetenskapliga framställningar utan tar upp musiklitteratur av alla slag, oavsett ämne. Referenserna rör böcker, artiklar, dokument på Internet, recensioner och utförligare skivkommentarer. Referenser görs inte till e-fanzines (elektroniska musiktidningar sammanställda av amatörer).
Form: Internet, som en av LIBRIS ämnesdatabaser
Ansvarig: Dokumentationsenheten SMA vid Statens musikbibliotek
Ytterligare information: (http://www.muslib.se/sma/smhb.html)
Kontakt: Pia Nyström, Statens musikbibliotek, tel: 08-5195 54 21, e-post: pia.nystrom@muslib.se eller Veslemöy Heintz, Statens musikbibliotek, tel: 08-5195 54 18, e-post: veslemoy.heintz@muslib.se

Svenska ekonomiska forskningsrapporter och artiklar (http://www.libris.kb.se/svenska.ekonomiska.forskningsrapporter.och.artiklar.html)
Databas som indexerar svenska artiklar och rapporter inom ämnesområdet ekonomi. Många av texterna finns dessutom utlagda i fulltext på Internet.
Form: Internet, som en av LIBRIS ämnesdatabaser
Ansvariga: Handelshögskolans bibliotek och LIBRIS
Ytterligare information: (http://www.hhs.se/library/ars/shap/default.htm)
Kontakt: Ingrid Larsson, Handelshögskolans bibliotek, e-post: Ingrid.Larsson@hhs.se>

Svenskamerikansk bibliografi / Swam (http://www.libris.kb.se/svenskamerikansk.bibliografi.html)
Bibliografin förtecknar tryckalster på svenska språket publicerade i Förenta staterna eller Kanada. Den refererar även till publikationer och artiklar i samlingsverk som behandlar svenskamerikanska frågor.
Form: Internet, som en av LIBRIS ämnesdatabaser
Ansvariga: Svenska emigrantinstitutet i Växjö och LIBRIS
Ytterligare information: (http://www.kb.se/nbm/omswam.htm)
Kontakt: Eva Tedenmyr, Kungliga biblioteket, e-post: eva.tedenmyr@kb.se/a> eller
Yngve Turesson, Svenska emigrantinstitutet i Växjö, e-post:
bibliotek@svenskaemigrantinstitutet.g.se

Svenskt Pressregister / SVEP (http://www.svep.bib.mh.se/index.html)
Databas där artiklar i 17 stora dagstidningar indexeras. Databasen täcker i dag perioden 1904-1906 och arbetet framskrider. Samtliga artiklar som finns i databasen är dessutom mikrofilmade och kan beställas på närmaste bibliotek eller direkt från Svenskt Pressregister.
Ansvarig: Mitthögskolan i Härnösand, initierat av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
Kontakt: Kerstin Sjölander, tel: 0611-862 46, e-post: kerstin.sjolander@bib.mh.se

Svenssonska samlingen av litteratur om Nordkalotten (http://www.communique.se/nordkmmb/katalog.html)
Digitaliserad version av katalogen till Ossian Svenssons samling av litteratur om Nordkalotten. Den svenssonska samlingens 1000 böcker utgör grunden i Nordkalottbibliotekets samling.
Form: Internet
Ansvarig: Nordkalottbiblioteket vid Tornedalsbiblioteket
Ytterligare information: (http://www.communique.se/nordkmmb/ossian.html)

Swemed
Databas med referenser till medicinska tidskriftsartiklar och rapporter publicerade i Sverige och Norge samt medicinska avhandlingar från svenska och norska universitet. Referenserna är från år 1982 och framåt. I dag innehåller databasen ca 50 000 referenser och ökar ständigt.
Form: Internet som betaltjänst
Ansvarig: Karolinska institutets bibliotek / KiB
Ytterligare information: (http://www.kib.ki.se/tools/base/desc_se.html#swem)
Kontakt: Karolinska institutets bibliotek, tel: 08-728 80 00, e-post: info@kib.ki.se

Söklistor för tidningar och tidskrifter (http://www.ssb.stockholm.se/tidningar/tidntids.html)
Databas med Internetlänkar till 1 500 tidskrifter och 160 dagstidningar och uppgifter om på vilka av Stockholms stadsbiblioteks filialer de finns att läsa.
Form: Internet
Ansvarig: Stockholms stadsbibliotek
Kontakt: Tidningar, Stockholms stadsbibliotek, tel: 08-508 310 58
Tidskrifter, Stockholms stadsbibliotek, tel: 08-508 310 46

Virtuell samkatalog för svenska bibliotek Projekt med målsättningen att möjliggöra nationell samsökning i bokbeståndet på alla svenska bibliotek. I dag finns två separata system, det nationella bibliotekssystemet LIBRIS från Kungliga biblioteket för universitets- och forskningsbiblioteken och den bibliografiska databasen BURK från Bibliotekstjänst som används av de flesta folkbibliotek. Med utgångspunkt i erfarenheterna från Gotlandsbibliotekens samkatalog, Gotlandspiloten, ska en nationell samkatalog utvecklas under år 2000. Beståndsinformationen ska hämtas ur LIBRIS respektive BURK och sökningen ska vara kostnadsfri.
Form: Under uppbyggnad med planer för Internet till hösten år 2000
Ansvariga: LIBRIS och Bibliotekstjänst AB
Kontakt: Per Halberg, Bibliotekstjänst AB, tel: 046-18 02 75, e-post: per.halberg@btj.se eller Mats Herder, LIBRIS, tel 08-463 43 60, e-post: mats.herder@libris.kb.se

Översikt av svensk folkbildningsforskning 1980-1998 (http://www.liu.se/ipp/mimer/mimersoversikt.html)
En bibliografisk sammanställning av avhandlingar, forskningsrapporter och böcker som berör folkbildningsområdet och givits under perioden 1980-1998. Kortfattade sammanfattningar av innehållet finns också för de mest centrala verken.
Form: Internet
Ansvariga: Gunnar Sundberg, Mimer vid Linköpings universitet och Folkbildningsrådet
Kontakt: Maritta Edman, Mimers kansli, tel: 013-28 21 17, e-post: mared@ipp.liu.se

BÖCKER OCH ANNAT: Bibliografisk databas / Föreningar, företag, kommuner, privatpersoner

Inget projekt har hittats.

BÖCKER OCH ANNAT: Fulltextprojekt / Institutioner

Baltic / BalticSeaWeb (http://www.environ.se/dokument/bibl/bibl2/baltic.htm)
Baltic är en internationell specialdatabas för marin litteratur inom Östersjöområdet. Den innehåller referenser till rapporter, tidskriftsartiklar, böcker, konferenstryck och avhandlingar inom det marina området. BalticSeaWeb är ett projekt vars syfte är att utveckla databasen Baltic med fulltextdokument och bättre geografiska sökingångar.
Form: Internet
Ansvarig: Miljöbiblioteket vid Naturvårdsverket / NVV
Ytterligare information: (http://www.baltic.vtt.fi/)
Kontakt: Miljöbiblioteket, tel: 08-698 12 60, e-post: biblioteket@environ.se

Carl von Linné och Skåne, Halland och Blekinge (http://www.ra.se/lla/Linne/index.html)
Digitaliseringsprojekt av originalutgåvorna kring Linné och hans lärljungar och deras resor i södra Sverige. Anders Tidströms bok Resa i Halland, Skåne och Blekinge år 1756 ligger ute på Internet knuten till en samtida karta. Projektet är en del av det större projektet Inscanning av källutgåvor vid Landsarkivet i Lund.
Form: Internet
Ansvarig: Landsarkivet i Lund
Kontakt: Ralph Haglund, Landsarkivet i Lund, e-post: ralph.haglund@landsarkivet-lund.ra.se eller Dan Pettersson, Landsarkivet i Lund, e-post: dan.pettersson@usa.net

C. J. L. Almqvists samlade verk (http://svenska.gu.se/vittsam/almqvist.html)
Projekt för att publicera Carl Jonas Love Almqvists samlade verk på Internet. Texterna har kommenterats av Bertil Romberg. Hypertextversionen är utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet.
Form: Internet
Ansvariga: Svenska Vitterhetssamfundet, Almqvistsällskapet och Språkdata vid Göteborgs universitet
Kontakt: Barbro Ståhle Sjönell, Svenska Vitterhetssamfundet, tel: 08-765 39 98, e-post: barbro.stahle@littvet.su.se

Digitalisering av handskrifter
Digitalisering av handskrifter för att underlätta sökningar och bevara ömtåligt material. Digitaliseringen rör i huvudsak tre samlingar: C. C. Gjörwells korrespondens, Fritz von Dardels memoarer och Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan. Dessa handskrifter ger intressanta inblickar i 1700-talet, 1800-talet respektive det tidiga 1900-talet.
Form: Delar av materialet ska publiceras på cd-romskiva
Ansvarig: Handskriftsenheten vid Kungliga biblioteket / KB
Ytterligare information: (http://www.kb.se/HS/digit.htm)
Kontakt: Agneta Eneholm, Handskriftsenheten, Kungliga biblioteket, tel: 08-463 43 21

Digitalisering av historiska tidningar i Norden
Projekt för att skapa en gemensam nordisk databas med historiska tidningar på Internet. Digitalisering av mikrofilmade historiska tidningar i de nordiska länderna.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information / NORDINFO
Ytterligare information: (http://hul.helsinki.fi/hyk/hub/projr/indexpr.html)
Kontakt: Majlis Bremer-Laamanen, Helsingfors universitetsbibliotek, e-post: majlis.bremer-laamanen@helsinki.fi

Inscanning av källutgåvor (http://www.ra.se/lla/Dokument/index.html)
Projekt där källpublikationer utgivna av de Skånska landskapens Historiska och Arkeologiska förening digitaliseras. Delar av materialet ingår i projektet Carl von Linné och Skåne, Halland och Blekinge vid Landsarkivet i Lund.
Form: Internet
Ansvarig: Landsarkivet i Lund
Kontakt: Ralph Haglund, Landsarkivet i Lund, e-post: ralph.haglund@landsarkivet-lund.ra.se

K.F. Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltidsspråket (http://spraakdata.gu.se/sdw/)
Digitaliserad version av Söderwalls Ordbok som gavs ut 1884-1918 av Svenska Fornskriftssällskapet. Den elektroniska versionen är inkodad vid Språkdata, Göteborgs universitet och är ännu inte korrekturläst.
Form: Internet
Ansvarig: Språkdata, Göteborgs universitet
Kontakt: Rudolf Rydstedt, Göteborgs universitet, e-post: Rudolf.Rydstedt@svenska.gu.se eller Yvonne Cederholm, Göteborgs universitet, e-post: Yvonne.Cederholm@svenska.gu.se

Laurin-projektet
Projektets huvudmål är att föra ut klipparkiven på Internet genom att skapa ett system för digitalisering av klipparkiv. Projektet involverar sju institutioner i sex länder i Europa. Vid universitetsbiblioteket i Uppsala finns ca 3 miljoner tidningsartiklar ur svenska dagstidningar och som en del av Laurin-projektet kommer omkring 6000 artiklar att digitaliseras. Ett mål är att göra hela den digitaliserade texten sökbar och därmed slippa allt indexeringsarbete. Laurin-projektet ska dessutom resultera i en gemensam artikeldatabas för de sju institutionerna.
Form: Under uppbyggnad, med planer för Internet
Ansvariga: Uppsala universitetsbibliotek och sex andra institutioner i Europa
Ytterligare information: ()
Kontakt: Mats Dahlqvist, Uppsala universitetsbibliotek, e-post: Mats.Dahlqvist@ub.uu.se

Linnés skånska resa (http://www.lu.se/linskane/)
Linnéprojektet utgår från Linnés skånska resa sommaren 1749. Som en del i projektet har material lagts ut på Internet, knutet till en karta över Skåne. Grunden i materialet är en digitaliserad version av boken Carl von Linnés skånska resa, redigerad av Knut Hagberg 1963.
Form: Internet
Ansvariga: Lunds universitet, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne och Datorteket Lindängen i Malmö

Norrköpings stad i litteraturen (http://www.nsb.norrkoping.se/norrkoping/text/B_menu.htm)
Databas med nästan 1200 referenser till litteratur och tidningsartiklar om Norrköping. Digital version av boken Norrköpings stad i litteraturen av Örjan Bergman, digitaliserad och kompletterad av Ewy Larsson.
Form: Internet
Ansvarig: Norrköpings stadsbibliotek

Projekt källtexter (http://scrooge.spraakdata.gu.se/ktext/)
Projekt för att digitalisera fornsvenska texter och lexikon som forskningsmaterial.
Form: Internet
Ansvarig: Språkdata vid Göteborgs universitet
Kontakt: Rudolf Rydstedt, Göteborgs universitet, e-post: Rudolf.Rydstedt@svenska.gu.se eller Yvonne Cederholm, Göteborgs universitet, e-post: Yvonne.Cederholm@svenska.gu.se

Svenska Akademiens Ordbok / SAOB (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/)
En digital version av Svenska Akademiens Ordbok fram till bokstaven S.
Form: Internet
Ansvariga: Svenska Akademiens Ordbok och Språkdata vid Göteborgs universitet

Svenskt tryck före 1700 (http://www.kb.se/F1700/default.htm)
Projekt för att digitalisera ca 1500 textsidor ur unika eller närmast unika publikationer i Kungliga bibliotekets samlingar från tiden före 1700. Till varje text är knutet en bibliografisk beskrivning och en kommentar till innehållet och författaren. Syftet är att undersöka hur en digitalisering av äldre, känsligt material kan göras, vilka metoder som bör användas och hur en så god teknisk kvalitet som möjligt kan uppnås inom rimliga ekonomiska ramar.
Ansvarig: Enheten för bibliografisk utveckling och samordning / BUS vid Kungliga biblioteket / KB
Ytterligare information: (http://www.kb.se/bus/svenskt.htm)
Kontakt: Lillemor Lundström, e-post: lillemor.lundström@kb.se

Tore Wretmans samling
Kokbokssamlingen digitaliseras och materialet läggs sedan in på cd-romskivor. Det är ungefär 1000 svenska och utländska kokböcker från 1480 och framåt som bearbetas. Delar av materialet kommer senare att läggas ut på Internet.
Form: Under uppbyggnad, planerat för cd-romskivor och Internet
Ansvarig: Restauranghögskolans bibliotek i Grythyttan, Örebro universitet
Ytterligare information: (http://www.oru.se/bib/grytbibl/eu.html)
Kontakt: Tove Kjellander, Örebro universitet, tel: 0591-340 64, e-post: tove.kjellander@bibl.oru.se

Vägen till kulturen på Gotland (http://www2.hgo.se/gebben.nsf/fc1349dc177cfece4125673d0036295f/e4e8d693e4e94ea84125673d0027ebd4?OpenDocument)
En digital textversion av boken Vägen till kulturen på Gotland från 1987. Det är en presentation av Gotlands kulturhistoria med 100 sevärda platser beskrivna i ord och bild.
Form: Internet
Ansvarig: Länsmuseet Gotlands Fornsal
Kontakt: Länsmuseet Gotlands Fornsal, tel: 0498-24 70 10, e-post: gotlands.fornsal@gotlandica.se

BÖCKER OCH ANNAT: Fulltextprojekt / Föreningar, företag, kommuner, privatpersoner

Affärsdata
Fulltextdatabasen är Sveriges första och största artikeldatabas. I databasen lagras fullständiga artiklar inom ekonomi och näringsliv från 27 av Sveriges största dagstidningar, affärstidningar och nyhetsbyråer. Totalt lagras ca 700 000 artiklar och TT-telegram. Artiklarna är sökbara i sin helhet.
Form: Internet, som betaltjänst
Ansvarig: Affärsdata
Ytterligare information: (http://www.ad.se)
Kontakt: Affärsdata, e-post: http://www.ad.se/cgi-bin/php.cgi/board.html

De 92 medeltida kyrkorna på Gotland (http://www.algonet.se/~sorengra/churches/index.html)
En digital version av boken Medeltida kyrkor på Gotland med informationen om kyrkorna knuten till en karta.
Form: Internet
Ansvarig: Sören Gannholm
Kontakt: Sören Gannholm, e-post: 2savesg@tjelvar.org

Carl Michael Bellmans hemsida (http://www.bellman.net/index.html)
Fredmans epistlar och delar av Fredmans sånger har digitaliserats och kommenterats. Dessutom finns en hel del information om Bellmans tid och liv.
Form: Internet
Ansvarig: Thord Lindé
Kontakt: Thord Lindé, e-post: http://www.bellman.net/sendmail/sendmail.html

Mediearkivet
Databas med tidningstexter, radioinslag och kungörelser från de senaste åren i fulltext. De äldsta artiklarna är från 1994 och dagsaktuellt material läggs ut varje dag.
Form: Internet, som betaltjänst
Ansvarig: Mediearkivet ägs av Aftonbladet, Göteborgs-Posten och svenska Dagbladet
Ytterligare information: (http://www.mediearkivet.se/)
Kontakt: Mediearkivet, e-post: kundtjanst@mediearkivet.se

Presstext
Databas med tidningsartiklar och telegram från de senaste åren i fulltext. Materialet kommer från Dagens Nyheter, Expressen, GöteborgsTidningen, Tidningen Vi och Tidningarnas Telegrambyrå. De äldsta artiklarna är från 1991 och dagsaktuellt material läggs ut varje dag.
Form: Internet, som betaltjänst
Ytterligare information: (http://fakta.presstext.prb.se/)
Ansvariga: Dagens Nyheter och Expressen
Kontakt: Presstext, tel: 08-738 38 60, e-post: fakta@prb.se

Projekt Runeberg (http://www.lysator.liu.se/runeberg/katalog.html)
Projekt för att göra nordisk litteratur tillgänglig i fulltext på Internet. Projektet drivs i stor utsträckning av ideella krafter som bearbetar skönlitteratur, poesi och journalistiska artiklar. I dag är mer än 200 verk digitaliserade inom projektet och arbetet fortsätter.
Form: Internet
Ansvarig: Föreningen Lysator vid Linköpings universitet
Kontakt: Föreningen Lysator, Linköpings universitet, e-post: runeberg@lysator.liu.se

Runstenar i Sörmland (http://www.kunskap-i-soermland.se/Runsten/run_for.htm)
Digital version av Runstenar i Södermanland, Vägvisare till runristningar i Södermanlands län utgiven av Södermanlands museum 1984.
Form: Internet
Ansvarig: Stiftelsen Kunskap i Sörmland
Kontakt: Stiftelsen Kunskap i Sörmland, tel: 0159-218 90, e-post: info@kunskap-i-soermland.se

Slott och herresäten i Sörmland (http://www.kunskap-i-soermland.se/Slotten/slosorm.htm)
Digital version av Slott och herresäten i Sverige, Sörmland I och II från Allhems förlag.
Form: Internet
Ansvarig: Stiftelsen Kunskap i Sörmland
Kontakt: Stiftelsen Kunskap i Sörmland, tel: 0159-218 90, e-post: info@kunskap-i-soermland.se

 

 

FÖREMÅL / Institutioner
aMUSe (http://www.amuse.org/samlingarna/)
Projekt med syftet att samordna museernas resurser på nätet. I aMUSe finns i dag möjlighet att samsöka i sex museers samlingar.
Form: Internet
Ansvarig: aMUSe
Ytterligare information: (http://www.amuse.org/samlingarna/samsok.htm)
Kontakt: Jacob Lundqvist, Andréemuseet, e-post: jaclu@grm.se
Hans Rengman, Insam och Bohusläns museum, e-post: hansr@bohusmus.se

Andréemuseets samlingar (http://andree.grm.se/saa/samlingar/)
Databas med delar av Andréemuseets arkiv, bild- och föremålssamlingar. Databasen innehåller för närvarande 15 000 poster och ger möjligheter att söka på sak, plats, person eller att göra en fritextsökning.
Form: Internet
Ansvarig: Andréemuseet, del av Gränna museer
Kontakt: Sven Lundström, Gränna museer, e-post: slu@grm.se eller Jacob Lundqvist, Andréemuseet, e-post: jaclu@grm.se

Databas över Hallwylska museets målerisamling (http://fm.positionett.se/hallwyl/FMPro?-db=Hallwyl.fp3&-lay=www&-format=search.htm&-view)
Databas med hela Hallwylska museets målerisamling med 412 verk. 160 av verken är holländska och flamländska målningar från 1500- och 1600-talen. Tanken är att databasen ska kompletteras med andra delar av museets samlingar.
Form: Internet
Ansvarig: Hallwylska museet
Kontakt: Hallwylska museet, tel: 08-519 555 99, e-post: hallwyl@lsh.se

Klenoder (http://www.historiska.se/collections/treasures/index.html)
Databas med intressanta föremål ur Historiska museets samlingar. Databasen innehåller information om och bilder på föremål från stenålder till medeltid.
Form: Internet
Ansvarig: Statens Historiska museum / SHM

Kulturarv Norrbotten (http://193.44.115.11/)
Databas som kombinerar museernas digitala information om bl.a. arkeologi, naturhistoria, kulturhistoria och digitala bildarkiv med digitala fornlämningsregister och kartmaterial från länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. Tanken är att all information i framtiden ska vara knuten till kartan. Digitaliseringsarbetet pågår fortfarande vilket gör att databasen hela tiden växer.
Form: Internet
Ansvariga: Ájtte, svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk, Silvermuseet i Arjeplog, Piteå museum, Norrbottens museum och Länsstyrelsen i Norrbottens län
Kontakt: Eva Landberg, e-post: eva.landberg@nll.se

Kulturarvs-IT
Projekt för att öka tillgängligheten till kulturarvet genom att digitalisera i första hand fotografier, men även arkivmaterial och föremålssamlingar. 23 regionala och kommunala museer deltar i projektet. Vid varje medverkande museum kommer sex personer att arbeta med projektet, en av dem med utbildning i museiämnen.
Form: Under uppbyggnad
Ansvariga: Föremålsvård i Kiruna och Riksantikvarieämbetet
Ytterligare information: (http://www.raa.se/kulturarvsit/index.htm)
Kontakt: Anna Lalic´, tel: 08-519 183 20, e-post: alc@raa.se

Museum Adolphi Friderici (http://linnaeus.nrm.se/zool/madfrid.html.se)
Museum Adolphi Friderici har kommit att beteckna både den naturaliesamling som den svenske kungen Adolf Fredrik (1710-1771) skapade, och de böcker med beskrivningar och avbildningar av samlingens djur som Carl von Linné sammanställde. Kungens samling innehöll främst alkoholkonserverade djur i ca 1100 glaskärl. Delar av samlingen har förkommit, men återstoden digitaliseras nu med texter och bilder.
Form: Internet
Ansvarig: Sektionen för vertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet
Kontakt: Sven O Kullander, Naturhistoriska museet, tel: 08-519 541 16, e-post: ve-sven@nrm.se

Norrköpings Konstmuseums samlingar (http://193.235.87.107/nkm/sok1.htm)
Databas med 1700 verk ur museets samlingar av konst från 1600-talet fram till i dag. Ungefär 150 verk presenteras med bilder och hela tiden läggs nya bilder in i databasen.
Form: Internet
Ansvarig: Norrköpings Konstmuseum
Kontakt: Norrköpings Konstmuseum, tel: 011-15 26 00, e-post: konstmuseet@norrkoping.se

Spårvägsmuseets föremålsdatabas (http://www.sparvagsmuseet.sl.se/saker/acstart.lasso)
Databas med information om Spårvägsmuseets föremål.
Form: Internet
Ansvarig: Spårvägsmuseet i Stockholm
Kontakt: Spårvägsmuseet, tel: 08-559 03 18, e-post: sparvagsmuseet@sl.se

Svensk fonogramförteckning (http://www.alb.se/netahtml/ljudsok.htm)
Databas med lp-skivor, cd-skivor och ljudkassetter ur Arkivet för ljud och bilds samlingar.
Form: Internet
Ansvarig: Arkivet för ljud och bild / ALB

Svenska 78-varvs skivor (http://www.alb.se/netahtml/refosok.htm))
Databas med 78-varvsskivor ur Arkivet för ljud och bilds samlingar.
Form: Internet
Ansvarig: Arkivet för ljud och bild / ALB

Vasamuseets föremålsdatabas (http://www.vasamuseet.se/albinsve/indexAuto.html)
Databas med information om museets föremål. För närvarande finns ungefär 900 poster i databasen och de blir alltfler.
Form: Internet
Ansvarig: Vasamuseet

Västerbottens museum / Databasen SOFIE (http://gammlia.museet.umu.se/SOFIE/Index.html)
Databasen Samlingar och Fornlämningar I Ett / SOFIE är ett användbart arbetsredskap för museimänniskor, men kräver vissa förkunskaper. Databassystemet kan hantera föremålssamlingar, fotografiska bilder, fornlämningar, arkiv, in- och utlån av föremål och en webbapplikation. Dessutom kan man lägga in direkta kopplingar mellan arkeologiska föremål och fornlämningar och mellan föremålsregister och fotoregister. Ett mer flexibelt system, SOFIE www, har utvecklats som ett komplement. Västerbottens museum har med detta system kunnat lägga ut sina samlingar på Internet.
Form: Internet
Ansvarig: Västerbottens museum
Ytterligare information: (http://gammlia.museet.umu.se/museum/sofie.html)
Kontakt: Lars Trygg, Västerbottens museum, tel: 090-17 18 00, e-post: lars.trygg@museum.vasterbotten.se

FÖREMÅL / Föreningar, företag, kommuner, privatpersoner

Det agrara Sverige
Databas med 700 teckningar som skildrar Sveriges landsbygd 1650-1850. Materialet är hämtat från samlingar hos Konstakademien, Kulturen i Lund, Kungliga biblioteket, Nationalmuseum och Uppsala universitetsbibliotek.
Form: Cd-romskiva
Ansvarig: Gefle Design Forum
Ytterligare information: (http://www.gdpc.se/agrara/konstnar.htm)
Kontakt: Gefle Design Forum, tel: 026-18 80 08, e-post: info@gefledesignforum.x.se

 

 

KARTOR, KULTURMILJÖ OCH BEBYGGELSE / Institutioner

Arkitekturmuseets arkitekturdatabas / ARKDOK
Relationsdatabas med referenser till Arkitekturmuseets och många andra arkivs material om arkitektur, arkivalier samt uppgifter om enskilda arkitekter och uppförda byggnader i Sverige.
Form: Lokalt nätverk
Ansvarig: Arkitekturmuseets arkiv
Ytterligare information: (http://www.arkitekturmuseet.se/arkiv.html)
Kontakt: Ulrika Lessmar-Holmgren, Arkitekturmuseet, tel: 08-587 270 13, e-post: ulrika.lessmarholmgren@arkitekturmuseet.se

Arkiv för nutida arkitektur (http://www.arch.chalmers.se/anagbg.htm)
Databas med fakta och bildmaterial kring svenska och europeiska byggnader från vårt sekel eller med betydelse för nutida arkitekturutveckling. Delar av materialet i databasen "30 byggnader i Göteborg 1936-1996" finns redan på Internet.
Form: Internet
Ansvarig: Institutionen för Byggnadskonst, Chalmers tekniska högskola
Kontakt: Sten Gromark, Chalmers tekniska högskola, tel: 031-772 23 38, e-post: sgromark@arch.chalmers.se

Bebyggelsehistorisk databas i Junsele / BEDA
Dataregistrering av handlingar som rör svensk bebyggelse under de senaste århundradena. Kartor och andra arkivhandlingar från Brandförsäkringsverket är grunden i databasen.
Form: Lokalt nätverk som mot avgift svarar på frågor
Ansvarig: SVAR vid Riksarkivet
Ytterligare information: (http://www.svar.ra.se/beda/b_frame.htm)
Kontakt: SVAR, tel: 0621-711 80, e-post: webmaster@svar.ra.se

Bebyggelseregistret
Ett datoriserat bebyggelseregister utvecklat för kulturhistoriska byggnadsinventeringar. Bebyggelse-registret ska innehålla fotografier och uppgifter om byggnad, anläggning, fastighet, miljö, område, inventering och kulturhistoriskt värde. Resultatet av inventeringsarbetet registreras regionalt vid länsmuseerna och sparas sedan på ett enhetligt sätt centralt vid Riksantikvarieämbetet.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Riksantikvarieämbetet
Ytterligare information: (http://www.raa.se/U/bebygg/index.htm)
Kontakt: Karin Sterner, tel: 08-519 184 09, e-post: kes@raa.se eller
Jonna Stewénius, tel: 08-519 185 56 e-post: jas@raa.se

Byggnadsregister (http://www.raa.se/U/byggnad/index.htm)
Målet är att skapa en databas med detaljerade uppgifter för alla Sveriges byggnader som skyddas av Kulturmiljölagen. Det gäller uppgifter om kyrkor, byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen. Redan nu ligger en länsöversikt med registerutdrag för kyrkorna ute på nätet.
Form: Internet
Ansvarig: Riksantikvarieämbetet
Kontakt / Byggnadsminnen: Agneta Hildebrand, tel: 08-519 185 19 e-post: ahd@raa.se
Kontakt / Kyrkor: Agneta Hållén, tel: 08-519 185 01 e-post: ahl@raa.se

Digital fastighetsregisterkarta / DRK
Databas över fastighetsbeteckningar och ritningar för hela Sverige. Den beräknas vara komplett år 2003, men är redan nu användbar. Databasen ingår i det mer omfattande Fastighetsdatasystemet / FDS.
Form: Internet, som betaltjänst
Ansvarig: Lantmäteriverket
Ytterligare information: (http://www.lm.se/kartplan/lmv/lmv.html) + (http://www.lm.se/fastigh/2hurinfo.htm) + (http://www.lm.se/kartplan/lmv/fds/fds.html)

Digitala historiska kartor / DHM
Ett projekt för att digitalisera historiskt värdefullt kartmaterial.
Form: Under uppbyggnad
Ansvariga: Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriverket, Kort- och Matrikelstyrelsen i Danmark, Ernst Moritz Arndt Universität i Greifswald, Tyskland och företaget ESRI Sweden
Ytterligare information: (http://www.dhm.lm.se/) (http://www.raa.se/u/landskap/index.htm#kartor)
Kontakt: Marie Österlund, Lantmäteriverket, e-post: marie.osterlund@lm.se eller
Sven Rentzhog, Riksantikvarieämbetet, e-post: svr@raa.se

Digitalisering av äldre byggnadsinventeringar i Stockholm
Projekt med syftet att hitta ett system för digitalisering av äldre byggnadsinventeringar och att utifrån detta system digitalisera Stockholms länsmuseums bestånd av byggnadsinventeringar. En testdatabas har byggt upp med 150 byggnadsinventeringar och tanken är att detta material senare ska ingå i länsmuseets kulturhistoriska databas.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Stockholms länsmuseum
Ytterligare information: (http://www.lansmuseum.a.se/bygginv/byggi1.htm)

Fastighetsinventering på Gotland (http://www.guteinfo.com/fastighet/fstframes.htm)
Databasen bygger på de byggnadsinventeringar som genomfördes på Gotland 1996-98. Inventeringarna avsåg Visbys innerstad, vissa fastigheter kring Visby och alla Gotlands prästgårdar. Undersökningen omfattade mer än 1000 fastigheter med ungefär 2000 byggnader.
Form: Internet
Ansvariga: Länsmuseet Gotlands Fornsal, Länsstyrelsen på Gotland och Stadsarkitektkontoret i Gotlands kommun
Kontakt: Emma Tibblin, Länsmuseet Gotlands Fornsal, e-post: emma.tibblin@gotmus.i.se

Kulturarv Norrbotten (http://193.44.115.11/)
Databas som kombinerar museernas digitala information om bl.a. arkeologi, naturhistoria, kulturhistoria och digitala bildarkiv med digitala fornlämningsregister och kartmaterial från länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. Tanken är att all information i framtiden ska vara knuten till kartan. Digitaliseringsarbetet pågår fortfarande vilket gör att databasen hela tiden växer.
Form: Internet
Ansvariga: Ájtte, svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk, Silvermuseet i Arjeplog, Piteå museum, Norrbottens museum och Länsstyrelsen i Norrbottens län
Kontakt: Eva Landberg, e-post: eva.landberg@nll.se

Kulturarvsdatabas Östergötland
Databasen byggs upp av digitaliserat arkivmaterial kring Östergötland som kartor, fornminnesregister, Linköpings historiska databas, ortnamnsregister etc. Tanken är att faktamaterial och bilder ska samlas in och kopplas till databasen. Sedan ska nytt källmaterial digitaliseras i enlighet med de planer som utformas tillsammans med kommuner, kulturaktörer och vetenskapssamhället.
Form: Lokalt nätverk
Ansvariga: Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet och Östergötlands länsmuseum
Ytterligare information: (http://www.tema.liu.se/kultarv/)

Lantmäteriets Digitala Arkiv
Avdelning inom Lantmäteriverket som arbetar med att överföra arkivets historiska kartmaterial till nya media.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Lantmäteriverket
Ytterligare information: (http://www.lm.se/fou/fouarkiv.htm)
Kontakt: Bengt-Olof Käck, Lantmäteriverket, e-post: bengt-olof.kack@lm.se

Nationell kart- och ritningsdatabas
Databas med material från kart- och ritningsbestånden i Riksarkivet, Landsarkiven, Lantmäteriverket och Arkitekturmuseet. Tanken är att databasen ska innehålla uppgifter om ca 500 000 objekt.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Riksarkivet / RA
Ytterligare information: (http://www.ra.se/nad/1997_1.htm)
Kontaktperson: Göran Kristiansson tel: 08-737 63 50 eller 046-19 70 00

Projekt Fornminnesinformation
Projekt för att åstadkomma ett digitalt fornminnesregister med koppling mellan karta och beskrivande data. Informationen om fornlämningar finns i dag i det analoga Fornminnesregistret.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Riksantikvarieämbetet
Ytterligare information: (http://www.raa.se/U/fornminnesinformation/index.htm)
Kontakt: Bengt Andersson, tel: 08-519 185 58, e-post: bengt.andersson@raa.se

Riksintressen för kulturmiljövård (http://www.raa.se/RI/index.htm)
Databas med uppgifter om Sveriges ca 1700 riksintressen för kulturmiljövård. Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är regionalt, nationellt eller internationellt unik eller speciell. Riksintressen har en miljö som är värd att skydda, men miljön är inte automatiskt skyddad enligt lag.
Form: Internet
Ansvarig: Riksantikvarieämbetet
Kontakt: Robert Bennett, tel: 08-519 181 73, e-post: rbt@raa.se

Sevärt i Västerbottens län (http://www.vasterbotten.lst.se/faktaomlanet/sevart/home.htm)
Databas med information om kultur- och naturmiljö i Västerbottens län. Databasen innehåller bilder, texter och kartor.
Form: Internet
Ansvariga: Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsturistnämnden, Skellefteå museum, Skogsmuseet i Lycksele och Västerbottens museum.
Kontakt: Maria Wikman, Länsstyrelsen i Västerbotten, tel: 090-10 72 47, e-post: maria.wikman@ac.lst.se

Sjöhistoriska museets och Sjöfartsverkets Maritima Informationssystem / SjöMIS
Databasen bygger på information från Svenskt marinarkeologiskt arkiv med uppgifter om vrak och fornlämningar i alla Sveriges vatten.
Form: Under uppbyggnad
Ansvariga: Sjöhistoriska museet och Sjöfartsverket
Ytterligare information: (http://www.sshm.se/sjohistoriska/Avdelningar/marinark.html)
Kontakt: Bert Westenberg, Sjöhistoriska museet, tel: 08-519 549 38, e-post: bert.westenberg@sshm.se
eller Göran Ekberg, Sjöhistoriska museet, tel: 08-519 549 34, e-post: goran.ekberg@sshm.se

Stockholms läns museums kulturhistoriska databas (http://www.lansmuseum.a.se/databas/start.html)
Databas som ska innehålla material om Stockholms läns kulturhistoria med texter, bilder och kartor. "Upptäck länets kulturmiljöer" är den första delen av databasen som lagts ut på Internet.
Form: Internet
Ansvarig: Stockholms läns museum
Kontakt: Ann-Sofie Nygren, Stockholms läns museum, tel: 08-690 69 73, e-post: annsofie@lansmuseum.a.se

Svensk ortnamnsdatabas / SOD
Projektets mål är att skapa en gemensam databas för alla Språk- och Folkminnesinstitutets / SOFI:s ortnamnsarkiv. Ortnamnsarkiven innehåller information kring namnformer och lokalisering. Det första steget är att digitalisera ortnamnsarkivet i Uppsala som ensamt har ungefär 8 miljoner katalogkort.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Namnavdelningen / NA (tidigare namn Ortnamnsarkivet i Uppsala) vid Språk- och Folkminnesinstitutet / SOFI
Ytterligare information: (http://www.dal.lu.se/sofi/oau/oausoda.htm)

Sveriges församlingar genom tiderna (http://www.rsv.se/folkbokforing/forsamlingar/indexa.html)
Databas med information om alla Sveriges församlingar med eventuella namnbyten eller andra förändringar. Dessutom framgår det ofta vilka kyrkböcker som finns bevarade i respektive församling.
Form: Internet
Ansvariga: Riksskatteverket / RSV och Demografiska Databasen vid Umeå universitet / DDB
Kontakt: Riksskatteverket, e-post: webmaster@rsv.se

Vägen till kulturen på Gotland (http://www2.hgo.se/gebben.nsf/fc1349dc177cfece4125673d0036295f/e4e8d693e4e94ea84125673d0027ebd4?OpenDocument)
En digital version av boken Vägen till kulturen på Gotland från 1987. Det är en presentation av Gotlands kulturhistoria med 100 sevärda platser beskrivna i ord och bild.
Form: Internet
Ansvarig: Länsmuseet Gotlands Fornsal
Kontakt: Länsmuseet Gotlands Fornsal, tel: 0498-24 70 10, e-post: arsgotlandica@telia.com

KARTOR, KULTURMILJÖ OCH BEBYGGELSE / Föreningar, företag, kommuner, privatpersoner

De 92 medeltida kyrkorna på Gotland (http://www.algonet.se/~sorengra/churches/index.html)
En digital version av boken Medeltida kyrkor på Gotland med informationen om kyrkorna knuten till en karta.
Form: Internet
Ansvarig: Sören Gannholm
Kontakt: Sören Gannholm, e-post: 2savesg@tjelvar.org

Runstenar i Sörmland (http://www.kunskap-i-soermland.se/Runsten/run_for.htm)
Digital version av Runstenar i Södermanland, Vägvisare till runristningar i Södermanlands län utgiven av Södermanlands museum 1984.
Form: Internet
Ansvarig: Stiftelsen Kunskap i Sörmland
Kontakt: Stiftelsen Kunskap i Sörmland, tel: 0159-218 90, e-post: info@kunskap-i-soermland.se

Skånska slott och herresäten (http://www.algonet.se/~sylve_a/slott.htm)
En webbplats om slott och herresäten i Skåne. Ett sjuttiotal byggnader presenteras med text och bilder.
Form: Internet
Ansvarig: Sylve Åkesson, Staffanstorp
Kontakt: Sylve Åkesson, e-post: sylve_a@algonet.se

Slott och herresäten i Sörmland (http://www.kunskap-i-soermland.se/Slotten/slosorm.htm)
Digital version av Slott och herresäten i Sverige, Sörmland I och II från Allhems förlag.
Form: Internet
Ansvarig: Stiftelsen Kunskap i Sörmland
Kontakt: Stiftelsen Kunskap i Sörmland, tel: 0159-218 90, e-post: info@kunskap-i-soermland.se

Svenska ortnamn
Databas med uppgifter om över 410 000 geografiska namn på orter, byar, gårdar, vattendrag, berg och fyrplatser i Sverige. Informationen är hämtad från Lantmäteriverkets databaser.
Form: Cd-romskiva
Ansvarig: Sveriges släktforskarförbund
Ytterligare information: (http://www.genealogi.se/ort-cd.htm)
Kontakt: Sveriges släktforskarförbund, tel: 08-695 08 90, e-post: genealog@genealogi.se

Ölands Kulturarv i Kunskapsbank / ÖKA (http://www.oland.fhsk.se/oka/index.htm)
Databas med information om Ölands kulturlandskap och kulturarv.
Form: Internet
Ansvariga: Ölands kommunalförbund, Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, Arbetsförmedlingarna på Öland, Kalmar läns museum, Ölands Folkhögskola och Skäftekärr ekonomiska förening
Kontakt: Kulturarv Öland, e-post: olands.kulturarv@folkbildning.net

 

 

LJUD OCH RÖRLIG BILD / Institutioner

Databasen Film och video (http://www.alb.se/netahtml/bildsok.htm)
Databasen innehåller information om filmer och videogram som levererats till Arkivet för ljud och bild / ALB sedan 1986. Svenska och utländska filmer är med som spelfilmer, dokumentärfilmer, animerade filmer, musik- och sportvideor och reklam-, undervisnings- och informationsvideor. Filmer som enbart sänts i TV och pornografiska filmer saknas helt i databasen.
Form: Internet
Ansvarig: Arkivet för ljud och bild / ALB

Databasen Multimedia (http://www.alb.se/netahtml/mumesok.htm)
Databasen är en katalog över multimedia , cd-romskivor och disketter som levererats till Arkivet för ljud och bild / ALB under 1995 och senare. Databasen innehåller uppgifter om spel, uppslagsverk, kurser och annat pedagogiskt material. ALB samlar endast in svenska multimedieproduktioner som innehåller ljud och/eller rörliga bilder medan annan multimedia finns på Kungliga biblioteket.
Form: Internet
Ansvarig: Arkivet för ljud och bild / ALB

Databasen Radio (http://www.alb.se/netahtml/radisok.htm)
Databasen är en katalog över radioprogram som sänts i Sveriges Radios kanal P2 år 1987 och framåt. Den innehåller i första hand musikprogram och program från utbildningsradion saknas helt. I databasen kan man hitta såväl klassisk musik, jazz och folkmusik som program om musik, invandrarprogram och vissa nyhetssändningar och sportsändningar.
Form: Internet
Ansvarig: Arkivet för ljud och bild / ALB

Databasen Svensk Folkmusik (http://www.alb.se/netahtml/FOLKSOK.HTM)
Databas med information om mer än 1800 inspelningar av svensk folkmusik från 1904 och framåt. Det är möjligt att söka på bl.a. skivor, låtar, instrument, musiker och inspelningsår.
Form: Internet
Ansvariga: Tommy Sjöberg, Svenskt visarkiv och Arkivet för ljud och bild / ALB
Kontakt: Tommy Sjöberg, e-post: tommy.sjoberg@mbox200.swipnet.se

De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000 / SWEDIA 2000
Projekt för att skapa en sökbar databas med jämförbara talprover från över 100 svenska dialekter i Sverige och Finland. Tanken är att skapa ett forskningsunderlag kring hur dagens dialekter egentligen låter, deras fonetik och fonologi. Varje dialekt ska i databasen representeras av minst tolv personer. I projektet ingår också flera stora forskningsuppgifter kring dialekttypologier, språkets historia och dialekternas aktuella utvecklingstendenser.
Form: Under uppbyggnad
Ansvariga: Fonetikavdelningarna vid universiteten i Lund, Stockholm och Umeå
Ytterligare information: (http://www.ling.umu.se/~anderse/SWEDIA/)
Kontakt: Anders Eriksson, Umeå universitet, tel: 090-786 69 02, e-post: anderse@ling.umu.se

Svensk fonogramförteckning (http://www.alb.se/netahtml/ljudsok.htm)
Databas med lp-skivor, cd-skivor och ljudkassetter ur Arkivet för ljud och bilds samlingar.
Form: Internet
Ansvarig: Arkivet för ljud och bild / ALB

Svenska 78-varvs skivor (http://www.alb.se/netahtml/refosok.htm)
Databas med 78-varvsskivor ur Arkivet för ljud och bilds samlingar.
Form: Internet
Ansvarig: Arkivet för ljud och bild / ALB

Östgötamål
Huvudsyftet med projektet är att göra dialektmaterial digitalt tillgängligt. Tanken är att skolelever, historiker, hembygdsforskare och språkforskare via datorn när som helst ska kunna lyssna till inspelningar och samtidigt läsa texten med kommentarer och bilder. Projektet är en del av det större projektet Ljud och bild i land och stad och bygger på den multimediala teknik som utprovats inom Bjärka-Säby projektet. Detta innebär, förutom rik användning av bilder, att digitala kartor används för att t.ex. visa utbredningen av olika företeelser.
Form: Under uppbyggnad
Ansvarig: Temainstitutionen vid Linköpings universitet i samarbete med Centrum för lokalhistoria, Institutionen för datavetenskap och Institutionen för språk och kultur vid Linköpings universitet samt Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala och projektet SWEDIA 2000
Ytterligare information: (http://www.tema.liu.se/ostgotamal/)
Kontakt: Docent Jan Paul Strid, Linköpings universitet, tel: 013-28 56 49, e-post: janst@tema.liu.se

LJUD OCH RÖRLIG BILD / Föreningar, företag, kommuner, privatpersoner

Dialekter (http://www.svd.se/statiskt/multimedia/dialekt/index.asp)
Ett trettiotal talprover på svenska dialekter i Sverige och Finland. Arkivmaterialet är hämtat från Språk och Fornminnesinstitutets / SOFI:s arkiv i Uppsala och Lund.
Form: Internet
Ansvarig: Svenska Dagbladet
Kontakt: Svenska Dagbladet, e-post: webmaster@svd.se

 

 

ÖVRIGA PROJEKT / Institutioner
Den virtuella floran (http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html)
En virtuell flora som innehåller mer än 1800 arter av fanerogamer, barrträd och kärlkryptogamer. Varje art presenteras med bilder, utbredningskartor, namnet på flera andra språk, användningsområden och etymologi (språkhistorisk ordförklaring). Floran redovisar också sammanställningar av växter, såsom växter typiska för en växtmiljö, fridlysta växter och giftiga växter.
Form: Internet
Ansvarig: Sektionen för fanerogambotanik vid Naturhistoriska Riksmuseet / NRM
Kontakt: Arne Anderberg, Naturhistoriska Riksmuseet, tel: 08-519 541 57, e-post: arne.anderberg@nrm.se

Den virtuella svampboken (http://www.nrm.se/kbo/svampbok/welcome.html.se)
En virtuell svampbok med ett femtiotal arter. I första hand presenteras goda matsvampar, giftiga svampar och arter som ibland förväxlas med matsvampar. Varje art presenteras med bild och kännetecken. Dessutom innehåller svampboken råd om svamp och svampplockning.
Form: Internet
Ansvarig: Sektionen för kryptogambotanik vid Naturhistoriska Riksmuseet / NRM
Kontakt: Monika Myrdal, Naturhistoriska Riksmuseet, e-post: monika.myrdal@nrm.se

Nomina - våra förnamn (http://www.historiska.se/learning/nomina/search.asp)
Databas med förnamn där man kan få information om namnets betydelse, när namnet börjar uppträda i Sverige, namnsdag och kända historiska personer med detta namn.
Form: Internet
Ansvarig: Statens Historiska museum / SHM

Sveriges församlingar genom tiderna (http://www.rsv.se/folkbokforing/forsamlingar/main.html)
Databas med information om alla Sveriges församlingar med eventuella namnbyten eller andra förändringar. Dessutom framgår det ofta vilka kyrkböcker som finns bevarade i respektive församling.
Form: Internet
Ansvariga: Riksskatteverket / RSV och Demografiska Databasen vid Umeå universitet / DDB
Kontakt: Riksskatteverket, e-post: webmaster@rsv.se

Sveriges nationalparker (http://www.environ.se/dokument/natur/natpark/npstart.htm)
Databas med allmän information om Sveriges 26 nationalparker. Nationalparkerna ska representera olika typer av svensk natur och här får man veta mer om dessa naturtyper.
Form: Internet
Ansvarig: Naturvårdsverket / NVV
Kontakt: Claes Enger, Naturvårdsverket, e-post: claes.enger@environ.se

ÖVRIGA PROJEKT / Föreningar, företag, kommuner, privatpersoner

Svenska ortnamn
Databas med uppgifter om över 410 000 geografiska namn på orter, byar, gårdar, vattendrag, berg och fyrplatser i Sverige. Informationen är hämtad från Lantmäteriverkets databaser.
Form: Cd-romskiva
Ansvarig: Sveriges släktforskarförbund
Ytterligare information: (http://www.genealogi.se/ort-cd.htm)
Kontakt: Sveriges släktforskarförbund, tel: 08-695 08 90, e-post: genealog@genealogi.se

 

 

Till:   Kulturnät Sverige